Den ekonomiska situationen i kommunerna

Interpellation 2008/09:527 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:527 Den ekonomiska situationen i kommunerna

av Monica Green (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Läget för kommuner och landsting är bekymmersamt. I sin senaste ekonomirapport pekar Sveriges Kommuner och Landsting på fortsatta problem för sektorn de närmaste åren.

Enligt SKL:s bedömningar kommer kommuner och landsting att gå med miljarder i underskott under 2009. Efterfrågan och förväntningarna på tjänster inom kommuner och landsting ökar i svåra tider. Förskolan, skolan, fritidshemmen, vården och omsorgen behöver ha en hög kvalitet i såväl hög- som lågkonjunktur. Nu minskar skatteintäkterna och som ett resultat av försämringarna i a-kassan, sjukförsäkringen och lågkonjunkturen ökar kommunernas kostnader för försörjningsstödet.

Totalt behövs 5 miljarder kronor 2010 och ytterligare 8 miljarder 2011 för att kommuner och landsting ska kunna möta de krav som följer av den demografiska utvecklingen.

Det är en dyster bild som arbetsgivarorganisationen SKL målar upp i sin ekonomirapport där man gör en prognos för 2009 och 2010 och en kalkyl för de två åren därefter. Personalneddragningar kan inte uteslutas och skattehöjningar kan komma att bli aktuellt, enligt SKL.

Men vad gör regeringen? Det är i svåra tider politiken behövs som bäst. Kan regeringen tänka sig att mildra krisen genom att höja anslagen till kommuner och landsting? Är det fortfarande så att regeringen på allvar menar att det inte går att mildra krisen?

Vad avser statsrådet att göra för att mildra jobbkrisen i kommuner och landsting?

Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa kvaliteten i servicen till kommuninnevånarna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-05-14 Anmäld: 2009-05-14 Svar fördröjt anmält: 2009-06-01 Besvarad: 2009-06-22