Deltidspoliser

Interpellation 2016/17:136 av Krister Hammarbergh (M)

av Krister Hammarbergh (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

För Moderaterna är det självklart att Polismyndigheten ska fungera väl i hela Sverige. En bärande tanke bakom omorganisationen av polisen var att förbättra resultaten och att utöka den lokala polisbemanningen i hela landet. Målsättningen är viktig och är grunden för att kunna förbättra den svenska polisen. Målsättningen har dock långt ifrån nåtts, vilket bland annat Statskontorets utvärdering av polisreformen har visat.

Det lokala polisarbetet behöver stärkas, inte minst i de delar av landet där avstånden är stora och befolkningsunderlaget är litet samt i landets utanförskapsområden.

Svensk polis står inför stora utmaningar. De sjunkande utredningsresultaten är en tydlig indikator som visar att utvecklingen just nu går åt fel håll. Många medborgare upplever dessutom att de saknar en närvarande och synlig polis. Detta är särskilt påtagligt på lands- och glesbygd.

Det behövs en kombination av ökade resurser och mer effektiva sätt att använda befintliga ekonomiska och personella resurser. De åtgärder som regeringen har lagt fram för riksdagen är i det sammanhanget inte tillräckliga, utan mer behöver göras.

Jag har tidigare, i en skriftlig fråga, frågat statsrådet hur han ser på Moderaternas förslag om att undersöka möjligheten att införa ett system med deltidspolis för att avhjälpa polisens resursbrist. Statsrådets svar på frågan antyder att han väljer att tolka vårt förslag i en riktning som handlar om polisanställdas möjlighet att arbeta deltid. Detta är en felaktig tolkning av vårt förslag.

Stora delar av räddningstjänsten i landets kommuner, landsting och regioner bygger i dag på deltidsanställd personal, vilket fungerar väldigt väl. För att polisen bättre ska kunna anpassa sin verksamhet utifrån lokala behov och förutsättningar vill vi därför se över möjligheten att införa deltidspoliser. Detta ska vara fullt utbildade poliser som väljer att kombinera sin anställning inom polisen med ett annat yrke. Ett sådant system skulle inte bara kunna leda till en mer lokalt förankrad polis i hela landet utan också vara en stor tillgång vid särskilda händelser, som exempelvis Husbykravallerna eller vid den stora flyktingströmmen förra året. 

Deltidspoliser skulle även innebära en möjlighet att snabbt få tillgång till utbildad polis för att stödja den ordinarie verksamheten på ett välbehövligt sätt. Det vore också ett sätt att se till att lands- och glesbygd skulle kunna få tillgång till fler poliser.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag rikta följande frågor till statsrådet:

 

Hur ser statsrådet på möjligheten att införa ett system med deltidspoliser enligt det förslag Moderaterna har lagt fram för att stärka polisens förmåga särskilt på lands- och glesbygden?

Avser statsrådet och därigenom regeringen att ta några initiativ för att utreda förutsättningarna för att införa ett system med deltidspoliser i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-11-21 Överlämnad: 2016-11-22 Anmäld: 2016-11-23 Sista svarsdatum: 2016-12-06 Svarsdatum: 2016-12-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)