delegationsbesök i Nigeria

Interpellation 2003/04:122 av Ohly, Lars (v)

av Ohly, Lars (v)

den 18 november

Interpellation 2003/04:122

av Lars Ohly (v) till statsrådet Gunnar Lund om delegationsbesök i Nigeria

På inbjudan av Nigerias president Olusegun Obasanjo genomförde beträdande finansminister Gunnar Lund som representant för Sveriges regering den 9@15 november 2003 ett av de största svenska näringslivsbesöken någonsin i Afrika. I delegationen ingick representanter för ett trettiotal svenska företag.

I sex av Nigerias delstater tillämpas i dag islamsk lag, sharia. Detta har inneburit ett kraftigt ökat förtryck av kvinnor. Vänsterpartiet har tidigare i frågor till utrikesministern tagit upp fallet Amina Laval. Men ytterligare två kvinnor har dömts till döden för "otukt", det vill säga haft utomäktenskapliga sexuella förbindelser. Prygel och amputationer tillämpas också i Nigeria som bestraffning för olika brott.

Efter stora insatser från oberoende människorättsorganisationer i Nigeria, engagerade liberala muslimska jurister, vilka försvarat de anklagade inom sharias ram samt fördömanden av bland annat EU-parlamentet och den kanadensiska regeringen har dödsdomar ogiltigförklarats i sista stund. Det är dock ytterst osäkert i vilken riktning Nigeria utvecklas. Det är alldeles uppenbart att rättssäkerheten i landet är allvarligt hotad @ i all synnerhet för kvinnorna. Den nigerianska centralregeringen, vilken den svenska delegationen träffar under sitt besök, har inte tagit ställning till sharia eller hur sharia ska tillämpas i de olika delstaterna.

En sak är dock säker. Det var den nu sittande regeringen Obansanjo som beredde vägen för en utveckling mot religiösa rättegångar och domar i Nigeria genom att han tillät genomdrivandet av förändringar av den nigerianska grundlagen så att sharia kunde tillämpas. Den nigerianska regeringen har förhållit sig passiv till den avtagande rättssäkerheten, vilken särskilt riktar sig mot landets kvinnor.

Nigeria har även en blodig historia när det gäller yttrandefriheten. Den nigerianske författaren Ken Saro Wiva avrättades 1995 för att han engagerade sig för Ogonifolket @ det folk som drabbades hårdast av stora oljebolags (särskilt Shells) hänsynslösa exploatering av Nigerias oljetillgångar, där bolagen fullständigt negligerade vilken effekt oljeutvinningen hade på miljön i området.

Det är vidare väl känt att det jämte den bristande rättssäkerheten även finns en utbredd korruption.

Vad det handlar om är alltså inte bara ekonomi och affär, utan också om respekten för mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, demokratiska rättigheter som yttrande- och tryckfrihet, miljöhänsyn och kamp mot korruption. Det är dessa förhållanden som den svenska delegationen bör ha haft att förhålla sig till när man mötte och förhandlade med den nigerianska regeringen.

Jag vill med utgångspunkt från ovanstående ställa följande frågor till biträdande finansminister Gunnar Lund:

1.Kommer ministern att ta några initiativ på grund av detta besök så att framtida förbindelser av denna typ kommer att förbättra situationen när det gäller mänskliga rättigheter och situationen när det gäller kvinnans rättigheter i Nigeria?

2.Kommer ministern att ta några initiativ på grund av detta besök och på vilket sätt kan eventuella framtida förbindelser av denna typ förbättra arbetet för att återställa miljön efter den förstörelse som utländska företag gjort sig skyldiga till?

3.Kommer ministern att ta några initiativ på grund av detta besök och på vilket sätt kan eventuella framtida förbindelser av denna typ motverka korruption och förbättra situationen när det gäller demokratiska rättigheter, såsom yttrande- och tryckfrihet i Nigeria?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2003-11-18 Anmäld: 2003-11-18 Svar fördröjt anmält: 2003-12-04 Besvarad: 2003-12-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.