De småskaliga jordbruken

Interpellation 2009/10:3 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 16 september

Interpellation

2009/10:3 De småskaliga jordbruken

av Carina Adolfsson Elgestam (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

I EU råder det i dag missgynnande konkurrensförhållandena inom jordbrukspolitiken vilket riskerar att slå ut många småskaliga jordbruk, bland annat på den småländska landsbygden.

EU:s jordbrukspolitik måste utformas så att både små och stora producenter konkurrerar på lika villkor. Enligt uppgifter från Länsstyrelsen i Kronobergs län kommer ett tiotal småskaliga jordbruk i länet att förlora sitt gårdsstöd från EU på grund av att regeringen valt att följa EU:s linje och höja den stödberättigade minimiarealen för gårdsstöd. Jordbruksdepartementet har lagt förslag till EU om att minska gårdsstödets miniareal från 0,3 hektar till 4 hektar.

Jag anser att det är felaktigt av EU att ändra de åtaganden som unionen ställt sig bakom mitt under en reformperiod av jordbrukspolitiken. Det missgynnar landsbygdens småföretagare. Man försätter de småskaliga jordbruken i en svår ekonomiskt sits. Pengar som jordbrukarna tidigare hade räknat med försvinner helt plötsligt.

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att möjliggöra ett småskaligt jordbruk även i framtiden?

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att möjliggöra ett öppet och levande jordbrukslandskap?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2009-09-16 Anmäld: 2009-09-16 Besvarad: 2009-09-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)