Danellgropar som blir Odellplattor

Interpellation 2006/07:86 av Frid, Egon (v)

av Frid, Egon (v)

den 23 november

Interpellation

2006/07:86 Danellgropar som blir Odellplattor

av Egon Frid (v)

till statsrådet Mats Odell (kd)

När den borgerliga regeringen försämrade förutsättningarna för nybyggnationer i början av 1990-talet grävde byggherrarna i Sverige under hösten 1992 snabbt grunden till 12 000 lägenheter. Landet fylldes raskt av så kallade Danellgropar.

När den borgerliga regeringen av i dag väljer att genomföra än värre försämringar på det bostadspolitiska området ser effekterna ut att bli liknande. Den aviserade avtrappningen av räntebidragen, tillsammans med avskaffandet av produktionsstöden redan från årsskiftet kommer att ge negativa konsekvenser för kommuner i hela landet. Att den kostnadsökning på ca 30 % som förlusten av räntebidragen innebär inte kommer at påverka hyrorna är troligen ett påstående som enbart Mats Odell själv kan tro på.

Den 21 november kunde man på Ekot höra hur regeringens sammantagna nedskärningar på det bostadspolitiska området inneburit ett dramatiskt minskat intresse från olika aktörer att bygga hyresrätter. Under den korta tid som den borgerliga regeringen haft makten har den hunnit avisera så många försämringar att det lett till att byggandet av 6 000 lägenheter har avbrutits. Samtliga studentbostadsprojekt som låg i startgroparna runtom i landet har nu lagts på is.

Skillnaden denna gång, 15 år senare, är att projekten för att vara berättigade till stöd ska ha hunnit gjuta en bottenplatta avsedd för ett varmt utrymme. För de projekt som inte redan har stoppats blir dessa ”Odellplattor” byggherrarnas desperata försök att hinna genomföra de sista byggena av hyresrätter under fyra år framåt. Metoden lär mest komma att användas i storstadsregionerna, i ett försök att åtminstone hålla kvar byggrätterna.

Jag vill fråga kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell:

1.   Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att tillgodose den starka efterfrågan på hyresrätter som präglar en stor del av Sveriges kommuner?

2.   Vilka initiativ kommer statsrådet att vidta för att förhindra att byggprojekt stannar vid byggandet av en bottenplatta?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-11-23 Anmäld: 2006-11-23 Besvarad: 2006-12-05 Sista svarsdatum: 2006-12-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.