Dalabanans framtid

Interpellation 2013/14:213 av Hultqvist, Peter (S)

av Hultqvist, Peter (S)

den 18 december

Interpellation

2013/14:213 Dalabanans framtid

av Peter Hultqvist (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

År 2009 skrev Banverket, elva kommuner i Dalarna, en kommun i Västmanland, en kommun i Uppland, Regionförbundet i Uppland, Länsstyrelsen i Västmanland samt Region Dalarna ett finansieringsavtal om investeringar efter Dalabanan (Mora–Stockholm).

Avtalet som visat sig, trots statens medverkan, vara olagligt omfattar en satsning på 810 miljoner kronor. Däremot har detta inte slagits fast i någon skriftlig eller offentlig information från Trafikverkets sida.

Nu föreslås investeringar motsvarande 239 miljoner kronor, vilket är helt otillfredsställande. Med de satsningar som hittills genomförts så återstår det efter att 239 miljoner förts in i projektet ytterligare 380 miljoner kronor för att nå avtalad nivå. Staten står således i skuld till de län som Dalabanan omfattar.

Dessutom så föreskrivs i avtalet att omförhandling ska ske om villkoren ej uppfylls. Så har icke skett.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att fullfölja innehållet i avtalet om Dalabanans upprustning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-12-18 Anmäld: 2013-12-18 Besvarad: 2014-01-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)