Chiles associeringsavtal med EU

Interpellation 2019/20:170 av Lorena Delgado Varas (V)

av Lorena Delgado Varas (V)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den chilenska regeringen har gjort sig skyldig till omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Barn, kvinnor och män har mördats, torterats, skjutits, våldtagits och anhållits olagligt.

Den stora ekonomiska ojämlikheten, diskrimineringen av urfolk, miljöförstöringen och försäljningen av vattenrättigheter är också inskränkningar av de mänskliga rättigheter som stipuleras i artikel 25 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Den lyder:

Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

Samtidigt som våldet sker pågår uppdateringen av associeringsavtalet som reglerar de ekonomiska och politiska relationerna mellan EU och Chile. Texten för uppdateringen av associeringsavtalet med Chile börjar med följande principer: Det moderniserade avtalet bör baseras på demokratiska principer, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, särskilt förankrade i FN: s stadga och andra relevanta instrument för mänskliga rättigheter, däribland universella deklarationen om mänskliga rättigheter, samt internationell humanitär rätt.

Vidare beskriver associeringsavtalets uppdaterade text följande mål och principer:

Det uppdaterade avtalet bör återspegla det gemensamma kulturarvet och de starka historiska, politiska och ekonomiska banden som förenar de båda sidorna och överensstämmer med följande underliggande principer och huvudmål:
Att anpassa innehållet i associeringsavtalet för att bättre återspegla den senaste globala utvecklingen.
Att återspegla demokratins gemensamma värderingar, respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och rättsstatsprincipen.
Att återspegla åtagandet att främja en starkare förening med syftet att ge välstånd och välbefinnande för sina medborgare.
Att stärka en närmare samordning om bilaterala och internationella frågor av ömsesidigt intresse, inklusive regionala aspekter.
Att stärka samarbetet om bilaterala, regionala och globala frågor av gemensamt intresse.

Detta associeringsavtal borde användas som ett verktyg att driva utvecklingen i Chile i en mer demokratisk bana än vad som nu är fallet. Om EU skulle pausa associeringsavtalet så skulle det vara ett sätt för EU att markera mot våldet som Chiles regering brukar mot Chiles folk.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Hur tänker mininstern agera för att pausa uppdateringen av associeringsavtalet med Chile med anledning av den chilenska regeringens våld mot Chiles folk?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-25 Överlämnad: 2019-11-26 Anmäld: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-12-10 Svarsdatum: 2019-12-20
Debatt (9 anföranden)