Centralisering av statlig myndighetsverksamhet

Interpellation 2005/06:306 av Andersson, Margareta (c)

av Andersson, Margareta (c)

den 15 mars

Interpellation 2005/06:306 av Margareta Andersson (c) till statsrådet Sven-Erik Österberg (s)

Centralisering av statlig myndighetsverksamhet

Regeringen går ut och talar om att hela Sverige ska leva. Man kräver att landsting och kommuner ska leva upp till god service för sina invånare och hotar med att lägga samman kommuner om de inte klarar sitt beting.

Samtidigt försiggår en försämring av den statliga servicen på olika områden. Det kan gälla polisen, domstolsväsendet, åklagarmyndigheterna, kronofogdarna eller skatteväsendet.

Tillvägagångssättet är ofta likartat. Man tillsätter inte tjänster när någon flyttar eller går i pension utan centraliserar verksamheten till länshuvudorterna. I Jönköpings län kommer verksamheten i både domstolarna och skatteväsendet så småningom att hamna i Jönköping om inga åtgärder vidtas. Argumentet är att man inte kan rekrytera personal med tillräckliga kvalifikationer. I södra Sverige är det ett synnerligen dåligt argument eftersom pendlingsavstånden är små. Besluten fattas på myndighetsnivå och regeringen lägger inte två strån i kors för att förhindra utvecklingen.

Servicen blir försämrad för dem som har kontakt med till exempel skattemyndigheten, framför allt företagare som ganska ofta behöver ta myndighetens tjänster i anspråk. Om inte alla myndighetens kompetenser finns är risken att företag inte startas eller startas av personer som inte har förmåga att driva företag på ett hållbart sätt. Även privatpersoner kommer att få åka längre om man behöver träffa personal för ett samtal öga mot öga. Allt går inte att sköta över nätet.

En annan faktor är att mycket tid går åt till resor i länen när alla ska utgå från en punkt. Miljön tjänar heller inte på bilresor som företas i onödan. Polisen möter man allt oftare på vägarna men betydligt mera sällan fotpatrullerande i tätorterna eller om brott begås ute på landsbygden.

Staten gör det dessutom svårare för företag, landsting och kommuner att rekrytera kvalificerad personal till sin verksamhet. Det blir ännu färre jobb att söka som medföljare till civilingenjörer på företagen, läkare inom landstingen eller välutbildade lärare inom skolans område.

Värnamo har redan förlorat sin tingsrätt och om Eksjö får vara kvar i längden går inte att säga.

Signalvärdet av att avlöva kompetens från exempelvis skattekontoren eller kronofogdarna ute i länen är att staten inte anser landsorten värd att satsa på. Det stämmer inte alls med de signaler man från regeringen vill sända ut när man kan utlokaliserar centrala myndigheter ut i landet.

Med anledning av ovanstående frågar jag statsrådet Österberg:

1.   Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra kompetensförsörjningen vid statliga myndigheter även på mindre orter i landet?

2.   Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra servicen för bland andra småföretagare vid till exempel skattekontoren på mindre orter i landet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2006-03-15 Anmäld: 2006-03-15 Besvarad: 2006-03-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)