Byggande av studentbostäder och billiga hyresrätter

Interpellation 2009/10:23 av Frid, Egon (v)

av Frid, Egon (v)

den 8 oktober

Interpellation

2009/10:23 Byggande av studentbostäder och billiga hyresrätter

av Egon Frid (v)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Bostadsbyggandet måste lyftas till betydligt högre höjder! Det är dags att montera upp lyftkranarna och snabbt bygga studentbostäder och mindre, billiga hyresrätter till alla som väntar i bostadskön. Behovet är också stort för att bygga hyresrätter generellt. Den borgerliga regeringen har tagit bort tidigare stöd och drivit ned nyproduktionen kraftigt.

Det finns flera vägar att gå för att snabbt påskynda byggandet av studentbostäder och mindre hyresbostäder! Ett sätt är att återinföra en liknande investeringsstimulans och ett investeringsbidrag som förra majoriteten införde för att stimulera byggandet av mindre hyresbostäder och studentbostäder. Investeringsstimulansen lämnades då för anordnande av bostäder i tillväxtområden med bostadsbrist. För studentbostäder gällde att de skulle byggas i anslutning till orter med högskola eller universitet.

Investeringsstimulansen utvidgades den 1 juli 2004 till att även avse ombyggnad av byggnad eller del av byggnad som tidigare använts för annat ändamål än bostäder. En diskussion som förs nu i Stockholm är att ”bostadisera” alla kontoriserade bostäder och lokaler som kan användas efter ombyggnad till bostäder. Detta kan säkert vara aktuellt för många större städer i landet där en kontorisering i centrala lägen har skett de senaste årtiondena.

Det krävs snabba och okonventionella lösningar på den stora bristen av studentbostäder och mindre hyresbostäder. Det är dock viktigt att de generella reglerna för miljö och tillgänglighet följs samt reglerna för hyressättningen.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Mats Odell:

1. Avser statsrådet att medverka till att en investeringsstimulans eller ett bidrag för byggande av studentbostäder och mindre hyresbostäder innefattande bostadisering införs?

2. Avser statsrådet att ta initiativ till ett lagstiftningsförslag som innebär att då en kommersiell lokal och en byggnad eller del av byggnad som använts till annat ändamål än bostäder blir ledig så ska det prövas om lokalerna kan bostadiseras, det vill säga byggas om till bostäder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-10-08 Anmäld: 2009-10-08 Besvarad: 2009-10-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)