Brottsofferjourer med HBT-inriktning

Interpellation 2008/09:553 av Markström, Elisebeht (s)

av Markström, Elisebeht (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:553 Brottsofferjourer med HBT-inriktning

av Elisebeht Markström (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Den verksamhet som RFSL:s brottsofferjour bedriver kan delas in i tre områden: våld i samkönade parrelationer, hatbrott och hedersrelaterat våld och förtryck.

Under åren 2006–2008 har RFSL:s brottsofferjour genom regleringsbrevet fått 1,4 miljoner kronor per verksamhetsår, pengar som täckt brottsofferjourens verksamhet relaterad till de tre områdena våld i samkönade relationer, hedersproblematik och hatbrott.

Från och med den 1 januari 2009 får RFSL:s brottsofferjour inte längre något ordinarie verksamhetsbidrag.

Företrädare för regeringen har i olika sammanhang uttalat att alla de tre områden som RFSL:s brottsofferjour arbetar med är prioriterade. Trots det kan jag konstatera att den verksamhet som rör hatbrott och hedersproblematik måste läggas ned till följd av uteblivet stöd från samhället.

Statsrådet Maria Larsson har tidigare uppmanat RFSL att söka medel från Brottsoffermyndigheten vilket visat sig vara ett mindre bra råd då Brottsoffermyndigheten endast ger stöd till projekt, inte till fasta verksamheter. RFSL hänvisades vidare till Socialstyrelsen vilket inte heller visade sig särskilt framgångsrikt. Socialstyrelsen har enligt gällande regelverk inte möjlighet att tilldela medel till verksamheter med brottsofferjourens inriktning som riktar sig till både kvinnor och män, vilka är RFSL:s målgrupp. RFSL uppmanades därför att dra tillbaka sin ansökan.

För verksamheten som rör våld i samkönade relationer kan bidrag sökas först under våren från Socialstyrelsen. Vid bifall kan medlen betalas ut den 1 juni. Verksamheten är därmed helt ofinansierad fram till dess. Vid eventuellt avslag måste hela jourverksamheten läggas ned.

Konsekvensen av regeringens handlande är att den enda rikstäckande brottsofferjouren i Sverige med uttalad HBT-kompetens med inriktning på våld i samkönade parrelationer, hatbrott och hedersrelaterat våld och förtryck nu riskerar att helt läggas ned.

Jag vill fråga statsrådet:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att den enda befintliga brottsofferjourrn med uttalad HBT-kompetens ska tilldelas långsiktig finansiering för fortsatt verksamhet med innehåll där de tre områdena våld i samkönade parrelationer, hatbrott och hedersrelaterat våld och förtryck ryms?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-14 Anmäld: 2009-05-14 Besvarad: 2009-06-08
Debatt (5 anföranden)