Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Bromma flygplats i framtiden

Interpellation 2007/08:144 av Pedersen, Peter (v)

av Pedersen, Peter (v)

den 9 november

Interpellation

2007/08:144 Bromma flygplats i framtiden

av Peter Pedersen (v)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Den 18 oktober 2007 lämnade Luftfartsverket en hemställan till regeringen där man vill att regeringen godkänner ett avtal om förlängning av upplåtelsen av Stockholm-Bromma flygplatsområde. Avtalet har träffats mellan Luftfartsverket och Stockholms kommun och sträcker sig till 2038. I avtalet finns en uppsägningsklausul (7 §) som möjliggör för staten att säga upp avtalet före 2038. Men det är bara staten via Luftfartsverket som har rätt att i förtid säga upp avtalet. Stockholms stad kan inte göra detsamma.

Ett avtal som stäcker sig till 2038 innebär en mycket lång avtalsperiod. Den långa tidshorisonten är ett allvarligt ingrepp i den demokratiska processen. Politiska majoriteter under 30 år blir helt i händerna på ett beslut som fattats under en mandatperiod. Det hinner passera åtta val innan Stockholms fullmäktige får tillbaka makten över markanvändningen av området. Detta är inte rimligt och inte i enlighet med demokratiska principer om att det är folket via sina folkvalda som har makten att påverka och förändra. Det måste vara möjligt att inom denna tid säga upp avtalet.

Dessutom är det inte rimligt att redan i höst fatta beslut om ett långsiktigt avtal för Bromma, dels därför att det pågår en remissrunda i anslutning till Flygplatsutredningens betänkande, dels för att regeringen under våren 2008 har aviserat en ny infrastrukturinriktning. Bromma flygplats måste självklart sättas in i ett större infrastrukturellt sammanhang om det ska vara någon mening med demokratiska processer.

Jag vill mot bakgrund av detta fråga:

1. Vad avser statsrådet att göra för att Stockholms stad ska få samma möjlighet som staten att säga upp avtalet om Bromma flygplats?

2. Vad avser statsrådet att göra för att beslutet om Bromma flygplats långsiktiga inriktning behandlas i samband med beslutet om ny infrastrukturinriktning för perioden 2010–2019?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-11-09 Anmäld: 2007-11-12 Svar fördröjt anmält: 2007-11-16 Sista svarsdatum: 2007-11-26 Besvarad: 2007-11-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.