Brister i vinterväghållningen

Interpellation 2017/18:310 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Det är många i vårt land som har reagerat på den bristfälliga vinterväghållningen under de senaste åren. Inte minst Sveriges Åkeriföretag, vars medlemsföretag använder vägarna i stor omfattning, har slagit larm om de stora bristerna. I Gävleborg och Dalarna har organisationen beställt en rapport från konsultföretaget WSP, som har granskat viktiga vägar i Gävleborg och Dalarna.

Undersökningen visar att det finns stora brister i utförandet av vinterväghållningen och att Trafikverkets krav i upphandlingarna inte har följts. Det är anmärkningsvärt att Trafikverket brister i ansvaret att säkerställa att det finns en fullgod vinterväghållning. Det måste vara beställarens ansvar att via egna vägmästare granska att man får den leverans som man har beställt.

Samma rapport lyfter fram skillnaden i tolkningen av startkriteriet för snöröjning i olika delar av landet. I södra Sverige råder tolkningen att startkriteriet kopplas till en väderhändelse. Efter avslutad väderhändelse i södra Sverige ska vägen vara renplogad. Från Värmland och norrut gäller tolkningen att startkriteriet gäller per plogning/strörunda. Det här äventyrar trafiksäkerheten eftersom det kan leda till väsentligt sämre vinterväghållning i de norra delarna av Sverige. Den nordliga tolkningen av det nationella kravet innebär att det på osaltade vägar tillåts bildas en decimetertjock isskorpa. Isskorpan bidrar ofta till att trafikfarliga hjulspår bildas, vilket leder till direkt trafikfarliga vägar.

Kombinationen med kampanjer mot trafiksäkra dubbdäck och en bristfällig vinterväghållning under senare år har lett till många allvarliga trafikstörningar i Gävleborg och i andra delar av Sverige. Även NTF har larmat i debattartiklar och på redaktionell plats om den bristfälliga vinterväghållningen i Norrland.

Under riksdagens frågestund hävdade infrastrukturministern att man avser att gå fram med krav på vinterdäck på alla axlar för tunga fordon:

När det gäller vinterväglaget ska vi komma ihåg att för att vi ska kunna köra tryggt på våra vägar, och för att paketen ska komma fram, måste fordonen ha en sådan utrustning som gör att de kommer fram.

Det eventuella kravet kommer att vara verkningslöst om man inte samtidigt säkerställer att vinterväghållningen i Sverige innebär att landet har farbara vägar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth följande:

 

 1. Anser statsråd att det finns brister i vinterväghållningen i Sverige?
   
 2. Vilken uppföljning av Trafikverkets uppdrag att tillgodose god vinterväghållning sker från regeringen?
   
 3. Är det acceptabelt med olika tolkningar av startkriteriet för vinterväghållning i södra jämfört med norra Sverige?
   
 4. Står statsrådet bakom riksdagens nollvision om antalet döda i trafiken i Sverige, och vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att nå riksdagens mål?
   
 5. Vilken dialog sker med NTF, Sveriges Åkeriföretag, Maskinentreprenörerna, trafikpolisen och Trafikverket för att säkerställa farbara vägar i Sverige på vintern?
   
 6. Anser statsrådet att man ska kunna transportera gods även vid vinterväglag i Sverige?
   
 7. Vilka övriga åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra vinterväghållningen i Sverige?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-01-10 Överlämnad: 2018-01-10 Anmäld: 2018-01-16 Sista svarsdatum: 2018-01-24 Svarsdatum: 2018-02-02
Debatt (7 anföranden)