Bristen på förvarsplatser

Interpellation 2018/19:72 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Bristen på förvarsplatser i Sverige är akut. Det är uppenbart att den utökning av antalet förvarsplatser som skedde under den socialdemokratiskt ledda regeringen 2014–2018 är otillräcklig. Det stora behovet av förvarsplatser är föranlett bland annat av det mycket stora mottagande av asylsökande Sverige har haft på senare år, särskilt år 2014 och 2015.

Nuläget är att förvaren i princip alltid är fullbelagda och att Migrationsverket på grund av platsbrist tvingas släppa personer från förvaren. Detta är förstås orimligt. Platsbristen får även, vilket också detta är orimligt, till följd att beslut om förvar inte fattas i den utsträckning det finns grund för.

Ett särskilt problem är bristen på förvarsplatser i norra Sverige. I dag ligger det mest nordliga förvaret i Gävle. Det får till följd att polisen måste resa långa sträckor. I norra Sverige behövs betydligt fler förvarsplatser och minst ett nytt förvar.

Jag ställde tidigare i år en skriftlig fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om när ett nytt förvar i norra Sverige kan vara på plats. Svaret var att i planeringen för utökningen av förvarsplatser under 2018 skulle Migrationsverket beakta behovet av förvarsplatser i norra Sverige.

Faktum är dock att det fortsatt inte finns något nytt förvar i norra Sverige på plats. Såvitt jag vet finns det inte ens en tidsplan för när ett sådant förvar kan tas i bruk.

Om vi ska ha en fungerande migrationspolitik måste den som saknar rätt att vistas i landet återvända till sitt hemland. Bristen på förvarsplatser, inte minst i norra Sverige, skadar trovärdigheten för svensk migrationspolitik.

I sammanhanget ska nämnas att det i riksdagens budget för 2019, som beslutats utifrån Moderaternas och Kristdemokraternas förslag, finns en satsning på fler förvarsplatser med 100 miljoner kronor.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

 

  1. Hur avser ministern och regeringen att säkerställa att Sverige har ett tillräckligt stort antal förvarsplatser, ställt mot det omfattande behov av förvarsplaster som finns?
  2. Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att rent faktiskt se till att det kommer ett nytt förvar på plats i norra Sverige?
  3. När i tiden kommer ett nytt förvar i norra Sverige att vara på plats?

 

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-02-12 Överlämnad: 2019-02-13 Återtagen: 2019-02-14 Anmäld: 2019-02-14 Sista svarsdatum: 2019-03-06