Brist på jämställdhet i svenska bolagsstyrelser

Interpellation 2007/08:819 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 4 augusti

Interpellation

2007/08:819 Brist på jämställdhet i svenska bolagsstyrelser

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Näringsministern uppger i en intervju att regeringen anslår 5 miljoner kronor till att utbilda kvinnliga styrelseledamöter. Pengarna ska, enligt näringsministern, användas för att utbilda kvinnor i styrelsearbete så att de får mer kunskap men också ett bättre självförtroende.

I samma intervju uppger näringsministern att detta inte är en politisk fråga – utan snarare en ägarfråga.

Med anledning av detta vill jag ställa följande två frågor till näringsministern:

Är näringsministerns initiativ beträffande utbildning av kvinnliga styrelseledamöter grundat på uppfattningen att brist på jämställdhet i svenska bolagsstyrelser beror på dåligt självförtroende hos kvinnor?

Vilka överväganden ligger bakom näringsministerns initiativ att spendera offentliga medel på en fråga som enligt näringsministerns uppfattning inte är politisk?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-04 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)