BREV-utredningen

Interpellation 2001/02:89 av Larsson, Maria (kd)

av Larsson, Maria (kd)

den 20 november

Interpellation 2001/02:89

av Maria Larsson (kd) till näringsminister Björn Rosengren om BREV-utredningen

Utredningen om bidrag och regler för enskilda vägar (SOU 2001:67 Enskild eller allmän väg) är just nu ute på remiss. Någon proposition är inte aviserad under pågående riksdagsår.

På grund av förändringar i trafikinsentitet föreslår utredningen bl.a. att 16 000 mil allmän väg ska övergå till enskild väg och att ca 500 mil enskild väg ska bli allmän väg.

Motivet är effektiviseringsvinst. Underhållet ska bli bättre anpassat efter lokala förutsättningar om skötsel sker lokalt. Sammantaget ska det, enligt utredningen, ge en samhällsekonomisk vinst på 180 Mkr per år.

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande frågor till statsrådet Björn Rosengren:

Avser ministern att vidta någon form av förändring i fördelning mellan enskild och allmän väg?

Avser ministern att i samband med reformen också göra besparingar gällande skötsel och underhåll av vägar?

Avser ministern lägga en proposition på utredningsförslaget Enskild eller allmän väg under innevarande riksdagsår?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2001-11-20 Anmäld: 2001-11-27 Besvarad: 2002-01-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.