Bredbandsutbyggnad

Interpellation 2008/09:558 av Liljevall, Désirée (s)

av Liljevall, Désirée (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:558 Bredbandsutbyggnad

av Désirée Liljevall (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

EU kommer att ta initiativ för att förbättra tillgången till informations- och kommunikationstekniken på landsbygden. Tyngdpunkten kommer att läggas på att förbättra snabbheten vad gäller Internettjänster. Behovet av snabba Internettjänster är stort.

Bor man i glesbygdsområden och driver ett företag är det alltför ofta som det uppstår problem med Internet. Det är problem som innebär att företagarna förlorar kunder på grund av att de inte kan koppla upp sig och därmed hålla kontakt med sina kunder och leverantörer, något som är livsavgörande för företagen. Om vi vill att hela Sverige ska leva måste kommunikationerna fungera i hela landet.

Enligt uppgifter från World Internet Institute står två miljoner svenskar fortfarande utanför den digitala sfären. Det är inte acceptabelt att stora grupper inte får möjlighet att ta del av teknikutvecklingen och dess möjligheter.

Ett litet kundunderlag, tekniska hinder och bristande konkurrens får inte sätta käppar i hjulen och bromsa upp utvecklingen. En bredbandsutbyggnad i hela landet gör det möjligt för företag utanför tätorterna att satsa på sin verksamhet och utvecklas. Det bidrar även till att långdistanspendlandet kan minska då möjligheterna till att arbeta i hemmet ökar. Förbättrade IT-kommunikationer innebär även att möjligheterna till att studera på distans ökar, vilket medför att flera kan välja att bo kvar i glesbygden och hitta en möjlighet till försörjning lokalt. Det är därför välkommet med en satsning från EU:s sida på en bredbandsutbyggnad i hela landet. Enligt uppgift kommer EU att satsa 190 miljoner kronor på denna utbyggnad. Förutsättningen är dock att Sverige bidrar med en 25-procentig medfinansiering av projektet.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att den svenska bredbandsutbyggnaden fortsätter i Sverige så att alla får tillgång till en snabb Internetuppkoppling?

När och hur avser statsrådet att implementera EU:s bidrag enligt vad som anförts i bredbandsutbyggnadsprocessen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2009-05-14 Anmäld: 2009-05-14 Besvarad: 2009-06-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.