Bredband i hela landet

Interpellation 2008/09:533 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:533 Bredband i hela landet

av Eva-Lena Jansson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

PTS har gjort en bedömning att det sannolikt kommer att vara svårt för operatörerna att på enbart kommersiella villkor bygga ut och uppgradera IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet i områden med få användare.

Förutsättningar för att såväl större företag som enskilda företagare och anställda ska ha möjlighet att verka utanför storstäderna kräver att bredband blir tillgängligt i princip i hela landet. Risken är annars att små företag belägna på mindre orter inte klarar av att konkurrera när man inte får samma förutsättningar med bredband som sina konkurrenter i de större städerna. Redan nu finns det dessutom teknik som gör det möjligt att komplettera bredband och därmed få en hundraprocentig täckning över stora områden.

En bredbandsutbyggnad i hela landet är också en förutsättning för att myndigheter, landsting och kommuner ska kunna ge medborgarna en bättre service och utbyggda välfärdstjänster trots stora geografiska avstånd.

Den borgerliga regeringen har visat att man har en övertro på att marknadskrafterna ensamma ska lösa problemet med otillräcklig täckning. Normalt är infrastruktur en angelägenhet för staten även om det nu sker en överföring av kostnader för järnvägsbyggen till kommuner och landsting.

Staten har möjlighet att stimulera bredbandsutbyggnaden genom riktade bidrag för att säkerställa att inte monopolsituationer uppstår.

Min fråga till statsrådet är följande:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att stimulera en snabb bredbandsutbyggnad även utanför storstäderna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-14 Anmäld: 2009-05-14 Besvarad: 2009-06-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)