Bostadspolitiken

Interpellation 2006/07:44 av Frid, Egon (v)

av Frid, Egon (v)

den 2 november

Interpellation

2006/07:44 Bostadspolitiken

av Egon Frid (v)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Den nytillträdda borgerliga regeringen presenterade i sitt budgetförslag ett antal förslag som är direkt fientliga mot hyresgäster i allmänhet och lågavlönade hyresgäster i synnerhet. Genom att slopa produktionsstöden drar regeringen ett snabbt penndrag över alla försök att skapa en hållbar bostadssituation för Sveriges bostadslösa och trångbodda @ inte minst för alla de ungdomar som är beroende av att antalet billiga hyresrätter i beståndet ökar.

De sammanlagda stöden till byggande av hyresrätter på totalt 1 300 miljoner kronor tas bort från årsskiftet; det inkluderar de ökade resurser på 100 miljoner som i vårbudgeten tillfördes investeringsstöden med syftet att öka byggandet av studentbostäder. Förutom de effekter detta kommer att få på byggmarknaden, med ökad arbetslöshet bland byggnadsarbetare och andra i branschen, kommer det att bli än svårare för studenter att söka högskoleutbildning på annan ort än hemorten. Detta stänger ute alla de ungdomar som inte bor på eller inom pendlingsavstånd till högskoleorterna.

Hyresgästföreningen gör bedömningen att byggandet av hyresrätter kommer att minska kraftigt och att orättvisorna mellan boendeformerna kommer att öka. Borttagandet av räntebidrag och investeringsstöd betyder att månadshyran för en tvåa med en produktionskostnad på 900 000 kr ökar från dagens 4 750 kr till 6 125 kr.

Några nya räntebidrag ska inte beviljas. De räntebidrag som redan beviljats tas bort under fem år. Av totalt 1 756 miljoner kronor tas 737 bort redan 2007, vilket drabbar befintliga hyreshus och skapar ryckighet i bostadspolitiken. Långsiktigheten i bostadsbyggandet skadas när byggherren först får ett stöd av en regering och nästa tar bort samma stöd. Vem vill bygga med sådana risker?

Skälet till att vi har räntebidrag är att de i någon liten mån ska väga upp den förmån villaägarna har med avdragsrätten @ när de tas bort ökar orättvisorna. Privata och kommunala bostadsföretag som byggt mycket de senaste åren kan drabbas hårt. De får dessutom inte någon fastighetsskattesänkning eftersom man inte betalar fastighetsskatt de första fem åren.

Riksdagens partier är alla överens om att det behöver tillkomma mellan 40 000 och 50 000 nya bostäder varje år de närmaste åren. En del av dessa bör rimligen vara hyresrätter. Vänsterpartiet anser att andelen hyresrätter bör uppgå till ungefär hälften för att kunna täcka de behov som finns. Men oavsett vilket måste även staten ta sin del av ansvaret om Sverige ska få en långsiktig och hållbar bostadspolitik.

Den borgerliga regeringens förslag om att ta bort stöden till byggande av hyresrätter och studentbostäder kommer i stället att minska viljan att bygga hyresrätter. Den uppgång i byggandet som skett under de senaste åren kommer nu att brytas. Det är den sammantagna effekten av de förslag som finns i budgetpropositionen, vilket regeringen måste ta igen när den ser över beskattningen av boendet.

Mina frågor till statsrådet Mats Odell är:

1.   Hur kommer statsrådet att agera inför ett borttagande av räntebidrag och investeringsstöd som betyder att månadshyran för en tvåa med en produktionskostnad på 900 000 kr ökar från dagens 4 750 kr till 6 125 kr?

2.   Vilka initiativ kommer statsrådet att ta för att förhindra att den uppgång i byggandet av allt billigare hyresrätter som skett under de senaste åren bryts?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2006-11-02 Anmäld: 2006-11-07 Besvarad: 2006-11-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)