Bostadskreditnämndens glesbygdsförslag

Interpellation 2007/08:62 av Frid, Egon (v)

av Frid, Egon (v)

den 19 oktober

Interpellation

2007/08:62 Bostadskreditnämndens glesbygdsförslag

av Egon Frid (v)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Det finns i dag ett uppdämt behov av att bygga nya bostäder på landsbygden. Nybyggandet hindras dock av kreditbestämmelser och banker som inte vill vara med och dela risken. Enligt Glesbygdsverket finns det problem med att finansiera ny- och ombyggnad av bostäder i områden där fastighetspriserna är låga. Svårigheten att få tillräckliga lån för att bygga bostäder på landsbygden motverkar inflyttningen och det regionalpolitiska målet om väl fungerande lokala bostadsmarknader och en god servicenivå i hela landet, det vill säga en levande landsbygd. Bostadskreditnämnden (BKN) har i sitt regleringsbrev fått i uppdrag av regeringen att underlätta byggande av egnahem i glesbygd. BKN har själv år 2006 överlämnat ett förslag på hur myndigheten ska kunna fullfölja uppdraget, det vill säga hur kreditgarantier kan underlätta för den som bygger egnahem i glesbygd. Förslaget ligger i linje med Vänsterpartiets syn i frågan, att reglerna ändras så att kreditgarantin alltid omfattar en produktionskostnad upp till 1,5 miljoner kronor. Detta innebär enligt BKN att kreditgarantier ska kunna lämnas upp till ett belopp som motsvarar 150 procent av bidragsunderlaget vid ny- eller ombyggnad av egnahem på landsbygden. BKN kan redan i dag lämna garantier för lån över marknadsvärdet. Förslaget innebär väsentligt ökade möjligheter att bygga nya egnahem med bra finansiering på landsbygden. Kostnaden som förslaget innebär beräknas uppgå till 50 miljoner kronor. Anslaget skulle finansiera byggandet av 1 000 egnahem per år. Detta skulle inte lösa alla problem när det gäller byggande på landsbygden men i alla fall göra en väsentlig skillnad.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

Varför har statsrådet valt att inte verka för att regeringen gett BKN anslag enligt ovanstående för att underlätta byggandet av bostäder på landsbygden?

Vad avser statsrådet att göra för att BKN ska kunna fullfölja sitt uppdrag att underlätta byggandet av bostäder på landsbygden?

Vad avser statsrådet i övrigt att göra för att det ska bli lättare att bygga i glesbygd?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-10-19 Anmäld: 2007-10-19 Besvarad: 2007-11-02