Bostäder på Bromma flygplats

Interpellation 2014/15:358 av Lars Tysklind (FP)

av Lars Tysklind (FP)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Som en del i att lösa bostadsfrågan i Stockholmsregionen vill Miljöpartiet stänga Bromma flygplats 2022 och i stället bygga Bromma parkstad, där 50 000 bostäder ska byggas på mindre än 15 år. Frågan är hur realistisk denna idé är.

Det vore olyckligt för svensk tillväxt om Bromma flygplats läggs ned. Bromma flygplats är ett riksintresse som knyter samman en rad orter runt om i vårt land med Stockholm. En nedläggning hotar, enligt vissa beräkningar, 24 000 jobb i hela landet och försvårar för människor att ta sig till och från Stockholm. Av de resor som görs till och från Bromma är 90 procent arbetsrelaterade. Många företag kommer att få svårt att ha kvar sin verksamhet på de orter som trafikerar Bromma. Dessutom är det inte realistiskt att flytta flygturerna till Arlanda, som inte har kapacitet att ta över de 1,1 miljoner människor som startar och landar på Bromma varje år.

Miljöpartiets förslag om 50 000 bostäder i Bromma parkstad innebär, enligt Stockholms Handelskammares beräkningar, att det ska byggas fyra gånger så många bostäder på samma yta som Hammarby sjöstad. Eller annorlunda uttryckt, ytan för det tilltänkta Bromma parkstad är ungefär hälften så stor som Östermalm men ska rymma mer än dubbelt så många bostäder. Det är helt enkelt inte realistiskt att få plats med så många bostäder på den angivna ytan.

Vidare har Miljöpartiet angivit att alla dessa 50 000 bostäder ska vara klara till 2030, det vill säga att de ska byggas på 15 år, vilket är en väldigt kort tid. När Hammarby sjöstad är klart har det tagit 30 år att bygga 11 500 bostäder. Enligt olika byggbolag som Stockholms Handelskammare tillfrågat går det i dag att bygga maximalt 600 bostäder per år i ett och samma område. Det är således inte realistiskt att bygga så många bostäder under så pass kort tid.

Vidare måste realistiska beräkningar göras avseende ökad trafik och dess påverkan på den redan tungt belastade Västerortstrafiken om de planerade 50 000 bostäderna byggs.

Bostadsbristen är ett reellt problem, och konkreta åtgärder måste till för att få fart på bostadsbyggandet. Realistiska beräkningar och analyser måste dock ligga till grund för viktiga beslut.

Mina frågor till statsrådet Mehmet Kaplan är:

 

Hur ser statsrådet på frågan om att stänga Bromma flygplats till 2022?

Hur ser statsrådet på möjligheten att bygga 50 000 bostäder på 15 år?

Hur ser statsrådet på möjligheten att bygga 50 000 bostäder på det område som Miljöpartiet kallar Bromma parkstad?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-03-05 Överlämnad: 2015-03-06 Anmäld: 2015-03-10 Svarsdatum: 2015-03-17 Sista svarsdatum: 2015-03-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)