Bostäder åt unga

Interpellation 2012/13:61 av Gunnarsson, Jonas (S)

av Gunnarsson, Jonas (S)

den 25 oktober

Interpellation

2012/13:61 Bostäder åt unga

av Jonas Gunnarsson (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Att unga får allt svårare att etablera sig på bostadsmarknaden är ett välkänt faktum. Särskilt i våra större städer och på universitetsorter, men också på mindre orter, ökar bristen på sådana lägenheter som skulle kunna vara lämpliga som det första egna boendet. Unga vuxna som vill bilda familj har också svårigheter att finna villor eller lägenheter av lämplig storlek med en kontantinsats de klarar av att bära.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Attefall vad han ämnar vidta för åtgärder.

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-10-25 Anmäld: 2012-10-25 Besvarad: 2012-11-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.