Bonusprogram i statliga bolag

Interpellation 2008/09:116 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 13 november                             Återtagen

Interpellation

2008/09:116 Bonusprogram i statliga bolag

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Utvecklingen på världens finansmarknader – och i synnerhet den senaste tidens utveckling i banken Carnegie – visar med önskvärd tydlighet att det inte föreligger något entydigt positivt samband mellan de bonusar som utbetalas till ledningsgrupper och de resultat verksamheterna uppvisar. I fallet Carnegie förefaller det snarare som att sambandet varit negativt – de höga bonusarna har lett till ett ökat risktagande och att ledningen tagit ett mindre ansvar för aktieägarnas intressen och samhällets utveckling.

Trots dessa flagranta exempel på girighetens avigsidor fortsätter staten att underhålla vidlyftiga bonusprogram inom statliga bolag. Därmed kan offentliga tillgångar utsättas för större risker än nödvändigt – samtidigt som det kan späda på orättvisan och bidra till ett sämre samhällsklimat.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till näringsministern:

Avser näringsministern att verka för en avveckling av bonusprogrammen i statliga bolag?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2008-11-13 Anmäld: 2008-11-13 Återtagen: 2008-11-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.