Bonus till direktörer i statliga bolag

Interpellation 2007/08:10 av Eriksson, Alf (s)

av Eriksson, Alf (s)

den 20 september

Interpellation

2007/08:10 Bonus till direktörer i statliga bolag

av Alf Eriksson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

De statliga bolagen representerar mycket stora värden och spelar viktiga roller på de marknader där de agerar. Det övergripande målet är att företagen ska skapa värde och infria uttryckta samhällsintressen. Bolagen ska ledas så att de uppnår både de ekonomiska och de samhälleliga målen och de ska agera så att förtroendet från allmänheten upprätthålls.

Anställningsvillkoren för ledande företrädare i de statliga bolagen är därför en viktig ägarfråga, närmare bestämt för regeringen. Det är därför oroande att regeringen nu aviserat att riktlinjerna för ersättningen till ledande befattningshavare i de statliga företagen ska revideras under hösten – särskilt då näringsministern vid tidigare tillfällen sagt sig vilja öppna för nya bonusavtal i de statliga företagen, en möjlighet som den socialdemokratiska regeringen satte stopp för 2003.

Ett återinförande av bonusavtalen för ledande befattningshavare i de statliga företagen riskerar att ytterligare späda på bonushysterin i det svenska näringslivet. Bonusavtal med ledande företrädare i statliga bolag kommer dessutom inte att leda till mer välskötta bolag. Forskare har inte kunnat hitta några tydliga samband mellan förekomsten av bonusavtal och företagens resultatutveckling. Däremot riskerar de att leda till allvarliga tapp i förtroende för de statliga bolagen bland allmänheten. Statliga bolag borde agera förebilder för näringslivet och deras ersättningar till verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare bör vara tydliga, kontrollerbara och försvarbara. Min fråga till näringsminister Maud Olofsson är därför:

Vilka målsättningar avser näringsministern att gagna genom att åter tillåta bonusavtal i de statliga företagen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-09-20 Anmäld: 2007-09-20 Svar fördröjt anmält: 2007-09-25 Besvarad: 2007-10-16
Debatt (7 anföranden)