Bolagsskattesänkning

Interpellation 2012/13:130 av Nordén, Marie (S)

av Nordén, Marie (S)

den 16 november

Interpellation

2012/13:130 Bolagsskattesänkning

av Marie Nordén (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I dag är nära 400 000 svenskar utan jobb. Varslen ökar och är hittills i år uppe i över 45 000. Antalet personer som tvingas leva på socialbidrag har ökat med 30 procent. Sedan regeringen tillträdde har arbetslösheten i landet ökat; särskilt långtids- och ungdomsarbetslösheten.

Den ekonomiska krisen i Europa har fördjupats och flera indikatorer visar på att kurvan pekar neråt. Konjunkturinstitutet rapporterade nyligen att barometerindikatorn fallit drygt tre enheter under oktober, från 95,6 till 92,3 och visar att tillväxten i svensk ekonomi för närvarande är påtagligt svagare än normalt. Alla sektorer i näringslivet bidrog negativt. Även konfidensindikatorn för hushållen sjönk i oktober enligt Konjunkturinstitutet.

I en situation då allt fler varsel läggs och där arbetslösheten ökar från en redan mycket hög nivå vill regeringen sänka bolagsskatten med 16 miljarder kronor. Sverige ska ha en konkurrenskraftig bolagsskatt, men frågan är om den ytterst kraftiga sänkningen regeringen genomför är ett effektivt sätt att stimulera ekonomin i ett allt kärvare konjunkturläge.

Sveriges största privata arbetsgivare, Volvokoncernen, sade nyligen att sänkningen av bolagsskatten helt saknar betydelse för om företaget kommer att dra ned eller inte. Det föranleder mig till att undra om det är rätt bedömning regeringen gjort i sin budget att sänka bolagsskatten med 16 miljarder kronor? Vore det inte bättre att stärka de svenska hushållens ekonomi och stimulera efterfrågan på varor och tjänster samt att genomföra satsningar på att minska rekryteringsgapet på arbetsmarknaden?

Står finansministern fast vid ställningstagandet att en bolagsskattesänkning om 16 miljarder kronor är rätt prioritering i nuvarande konjunkturläge?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-11-16 Anmäld: 2012-11-16 Svar fördröjt anmält: 2012-11-30 Besvarad: 2012-12-07
Debatt (7 anföranden)