Bisfenol A

Interpellation 2013/14:532 av Matilda Ernkrans (S)

av Matilda Ernkrans (S)

till Miljöminister Lena Ek (C)

 

Turerna hur vi ska ha det med det hormonstörande ämnet bisfenol A i Sverige är minst sagt förvirrande. Först meddelar miljöministern i en debattartikel i Svenska Dagbladet att ämnet ska förbjudas i Sverige.

Sedan kommer regeringens kemikalieproposition där tankarna om ett nationellt förbud i syfte att driva på EU tonas ned. Å ena sidan skriver regeringen att förbud i EU är nödvändiga och att regeringen ska verka för tuffare regleringar av hormonstörande ämnen i EU. Regeringen skriver också att nationella förbud kan leda till åtgärder på EU-nivå.

Men regeringen gör också klart att en del förutsättningar måste uppfyllas för att ett sådant nationellt förbud ska vara möjligt. Enligt propositionen kan ett nationellt förbud övervägas

  •  i undantagsfall
  •  med hänsyn till effekter för företagens konkurrenskraft
  •  med hänsyn till den inre marknadens funktion
  •  om det är proportionellt
  •  om det endast är på icke-harmoniserade områden
  •  bara när det behövs för att skydda människors hälsa och miljö.

Min fråga till Lena Ek är:

I vilka fall kan miljöministern se att de krav som anges i propositionen och som redovisats ovan kan uppfyllas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-05-28 Överlämnad: 2014-05-30 Sista svarsdatum: 2014-06-16 Besvarad: 2014-06-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)