bidrag till handikapporganisationer

Interpellation 2002/03:110 av Andersson, Yvonne (kd)

av Andersson, Yvonne (kd)

den 19 december

Interpellation 2002/03:110

av Yvonne Andersson (kd) till socialminister Lars Engqvist om bidrag till handikapporganisationer

Handikapporganisationer kan få statsbidrag via Socialstyrelsen om de uppfyller de kriterier som anges i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer. Enligt förordningen avses med handikapporganisation en organisation som består av personer som till följd av varaktiga funktionshinder möter betydande svårigheter i sin dagliga livsföring och vars ändamål är att förbättra de funktionshindrades livsvillkor och bevaka deras intressen.

Syftet med bidraget är att stödja handikapporganisationer i deras arbete för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionshinder.

För att få statsbidrag ska handikapporganisationen verka för förändringar inom ett flertal samhällsområden av betydelse för personer med funktionshinder, vara demokratiskt uppbyggd, vara partipolitiskt och religiöst obunden, ha en riksomfattande organisation med ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län, ha bedrivit verksamhet under minst två år samt ha minst 500 medlemmar. Vidare ska funktionshindrade själva ha ett avgörande inflytande i organisationen. Detta inflytande bör vara uttryckt i föreningens stadgar och återspeglas i sammansättning av styrelse och andra beslutande församlingar.

ROP, Riksföreningen Osteoporotiker, ansökte förra året om statsbidrag men beviljades inte detta eftersom Socialstyrelsen inte ansåg att föreningen uppfyllde förordningens villkor enligt 2 § 1, det vill säga att ROP inte var "en organisation vars medlemmar till övervägande del är personer som till följd av varaktiga funktionshinder möter stora svårigheter i det dagliga livet".

Det finns en svårighet i detta då de flesta som är engagerade och orkar vara detta faktiskt ännu inte hamnat i dessa svårigheter. Patientföreningen vill arbeta för att förhindra att så många blir så funktionshindrade att de inte kan finnas på arbetsmarknaden.

Med tanke på de allt stigande ohälsotalen i Sverige torde det vara en god investering att ge de föreningar bidrag som kan medverka till att allt färre hamnar i kronisk ohälsa och arbetsoförmögenhet.

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att osteoporosföreningen ska få samma stöd som andra patientföreningar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-12-19 Anmäld: 2002-12-19 Besvarad: 2003-01-28