Betalningstider i näringslivet

Interpellation 2013/14:119 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 13 november

Interpellation

2013/14:119 Betalningstider i näringslivet

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Det är i de små och medelstora företagen som de nya jobben skapas. Därför bör regelverk och system i största möjliga mån utformas så att dessa företag kan expandera och anställa fler. En viktig fråga handlar om att små och medelstora företag måste få betalt för sina varor och tjänster i tid.

Den 23 januari i år beslutade riksdagen att motverka sena betalningar och långa avtalade betalningstider i näringslivet. Riksdagen gjorde även ett tillkännagivande om att regeringen bör återkomma med ett förslag om hur de små och medelstora företagens ställning ytterligare kan stärkas avseende betalningstider, däribland med förslag till lagstiftning som inte tillåter längre betalningsfrister än 30 dagar. Hittills har dock inte något sådant förslag presenterats för riksdagen.

Jag vill därför fråga ministern:

När avser regeringen att återkomma till riksdagen med ett förslag om hur de små och medelstora företagens ställning fortsatt kan stärkas avseende betalningstider?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-11-13 Anmäld: 2013-11-14 Besvarad: 2013-11-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)