Beslut om Förbifart Stockholm

Interpellation 2014/15:178 av Lars Tysklind (FP)

av Lars Tysklind (FP)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Folkpartiet och Alliansen driver på för att bygget av Förbifart Stockholm ska återupptas senast den 1 januari 2015. Frysningen av bygget kostar skattebetalarna 4 miljoner kronor varje dag, vilket är en oansvarig hantering av våra gemensamma skattemedel. Förbifarten ska bli en 21 kilometer lång sträcka av E4:an, som binder ihop vårt land. Därför är frågan om Förbifarten inte bara en Stockholmsfråga utan en fråga för Sverige. Infrastrukturen i Stockholmsregionen och i hela Sverige behöver utvecklas, inte avvecklas.

Frågan om att bygget av Förbifarten ska återupptas senast den 1 januari 2015 har behandlats i riksdagens trafikutskott, och där finns en majoritet för Alliansens linje. Det betyder att sannolikheten är mycket stor att riksdagen inom en mycket nära framtid kommer att besluta om ett tillkännagivande som innebär att bygget ska återupptas den 1 januari 2015. 

Statsministern säger att Förbifarten ska byggas. Ordföranden i riksdagens trafikutskott, miljöpartisten Karin Svensson Smith, säger motsatsen. Vi börjar vänja oss vid att vi får olika bud från regeringspartierna. Men denna oklarhet och splittring är inte bra för Sverige. Osäkerheten och kortsiktigheten är ett hot mot tillväxt och välfärd.

Dessutom finns ett antal uttalanden från företrädare för regeringspartierna som är djupt oroande och som kan ge intryck av att riksdagens beslut kommer att ignoreras. Häromveckan sa Karin Svensson Smith i en intervju till Dagens industri att regeringens interna uppgörelse mellan S och MP väger tyngre än ett beslut i riksdagen. Uttalandet är häpnadsväckande. Riksdagen är Sveriges högsta beslutande organ, och även en svag minoritetsregering är självklart skyldig att följa de beslut riksdagen fattar.

Även statsrådet Johansson har uttalat sig om riksdagsbehandlingen i ärendet. I en intervju i Svenska Dagbladet framkommer i princip att statsrådet inte anser att regeringen behöver följa riksdagens tillkännagivande.

Sannolikheten är mycket stor att riksdagen inom en mycket nära framtid kommer att besluta om ett tillkännagivande som innebär att bygget ska återupptas den 1 januari 2015.  Hur kommer statsrådet Johansson att agera för att säkerställa att bygget av Förbifarten återupptas nämnda datum?

Har statsrådet Johansson gjort ställningstagandet att regeringen inte behöver följa ett tillkännagivande som riksdagen beslutat om?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-12-05 Överlämnad: 2014-12-09 Anmäld: 2014-12-10 Svarsdatum: 2015-01-13 Sista svarsdatum: 2015-01-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)