Beskattningen av förtidspensionärer

Interpellation 2009/10:81 av Olander, Ronny (s)

av Olander, Ronny (s)

den 28 oktober

Interpellation

2009/10:81 Beskattningen av förtidspensionärer

av Ronny Olander (s)

till finansminister Anders Borg (m)

De som förr kallades förtidspensionärer benämns i dag som personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Det har varit mycket diskussioner kring dessa människor, deras trovärdighet ifrågasätts ofta och de utpekas ibland som ovilliga till arbete. Det finns säkert enskilda fall som kan bekräfta fördomarna men det stora flertalet lider av faktiska arbetsskador och ohälsa. De vill men kan inte arbeta, inte minst då krav och arbetstakt i arbetslivet hela tiden skruvas upp.

90-talskrisen med dess höga arbetslöshet följdes av höga tal för antalet förtidspensionerade. Detta måste vi vara uppmärksamma på när den nuvarande jobbkrisen på sikt kommer att sjunka tillbaka. De som vill måste kunna ges möjligheter att arbeta, åtminstone så många timmar de kan och orkar.

Att de med sjuk- och aktivitetsersättning ges en högre skatt än förvärvsarbetande menar jag uttrycker en misstro mot denna grupp. Många av de här människorna befinner sig i ett eländigt tillstånd. De är psykiskt nere genom sin ohälsa och sjukdom, plågas kanske också av ständig värk eller andra kroniska symtom. Kontakterna med andra medmänniskor, arbetskamrater och vänner är kanske dålig eftersom sjukdom ofta leder till att man isolerar sig. Ekonomin är skör eftersom ersättningen är dålig. I det läget tycker statsrådet att högre skatt ger incitament till arbete. Är det inte snarare så att det blir ytterligare en börda på redan tyngda axlar?

Sverige hade i december 2008 en halv miljon personer med sjuk- och aktivitetsersättning, 300 000 kvinnor och 200 000 män. Statsrådet bör tänka om i fråga om deras ekonomiska situation.

Mina frågor är:

Avser finansministern att ta initiativ till att den rådande högre beskattningen av förtidspensionärerna jämfört med friska förvärvsarbetande avskaffas?

Har finansministern gjort några beräkningar över hur många förtidspensionärer som återförs till förvärvsarbete via pensionärsskatten under 2010?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-10-28 Anmäld: 2009-11-02 Svar fördröjt anmält: 2009-11-10 Besvarad: 2009-12-04