Beskattning av föreningar

Interpellation 2009/10:250 av Engström, Marie (v)

av Engström, Marie (v)

den 15 februari

Interpellation

2009/10:250 Beskattning av föreningar

av Marie Engström (v)

till finansminister Anders Borg (m)

Nyligen har två utredningar presenterats som berör beskattning av föreningar. Det har skapat oro inom föreningsvärlden, inte minst inom idrottsrörelsen. Om utredningsförslagen skulle bli verklighet innebär det, i vissa fall, skärpningar både vad gäller uttag av mervärdesskatt och inkomstskatt.

Många föreningar befarar att en sådan förändring skulle kunna leda till försämrad ekonomi och att man riskerar en minskning av verksamheten, exempelvis idrottsaktiviteter. Man kan också bli tvungen att höja medlemsavgifter eller på annat sätt ta in mer pengar från medlemmar och utövare. Föreningskassörers arbetsuppgifter skulle också komma att bli mer omfattande. Eftersom många föreningar bygger på ideellt arbete blir det naturligtvis extra påfrestande.

Av skälen ovan finns det anledning att redan nu ta en diskussion om utredningarnas förslag om förändrade skatteregler som berör föreningar.

Mot bakgrund av det vill jag fråga finansminister Anders Borg:

1. Vilka åtgärder kommer finansministern att vidta med anledning av utredningsförslagen?

2. Vilka åtgärder kommer finansministern att vidta för att skapa trygga och förutsägbara regler för att skapa stabila förutsättningar för föreningslivet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-02-15 Anmäld: 2010-02-16 Svar fördröjt anmält: 2010-03-02 Sista svarsdatum: 2010-03-08 Besvarad: 2010-03-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (18 anföranden)