Beredskapen vid Försäkringskassan

Interpellation 2022/23:80 av Kalle Olsson (S)

av Kalle Olsson (S)

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

Försäkringskassan har en central funktion såväl i fredstid som i händelse av höjd beredskap eller krig. Varje år ansvarar myndigheten för att 600 miljarder kronor i olika former av ersättningar utbetalas på ett tryggt och säkert sätt till rätt mottagare. En stor del av befolkningen är, om än i varierande grad, mottagare av Försäkringskassans utbetalningar. Vissa grupper är i särskilt behov av samhällets stöd, och dessa gruppers behov av ekonomisk trygghet måste särskilt beaktas i händelse av kris eller krig.

Försäkringskassan är en systemviktig myndighet eller, som det numera kallas, en beredskapsmyndighet. Efter den nya indelningen av det civila försvaret, beslutad och genomförd av den tidigare S-ledda regeringen, är Försäkringskassan också ansvarig myndighet för sektorn ekonomisk säkerhet, vilket ytterligare understryker myndighetens centrala roll. Sektorn ekonomisk säkerhet ansvarar för att samhällets utbetalningar av till exempel barnbidrag, föräldrapenning, sjukpenning och pension fungerar.

Det är av avgörande betydelse att socialförsäkringssystemet är robust och att människor kan få sina utbetalningar även under ansträngda förhållanden.

Med anledning av ovanstående samt det kraftigt försämrade omvärldsläget vill jag fråga statsrådet Anna Tenje: 

 

  1. Hur avser statsrådet säkerställa att Försäkringskassan har erforderliga resurser och robusta system för att fullfölja sitt uppdrag och säkerställa att utbetalningar kan genomföras också under störda förhållanden, höjd beredskap eller ytterst krig? 
  2. Avser statsrådet att vidta några ytterligare åtgärder för att stärka Försäkringskassans förmåga att verka under störda förhållanden eller ytterst krig?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-12-01 Överlämnad: 2022-12-02 Anmäld: 2022-12-05 Svarsdatum: 2022-12-13 Sista svarsdatum: 2022-12-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)