Beredningsunderlaget för FRA-lagen

Interpellation 2008/09:535 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:535 Beredningsunderlaget för FRA-lagen

av Eva-Lena Jansson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Trots återkommande kritik mot regeringens förslag om signalspaning av all data- och telekommunikation till och från Sverige vidhåller regeringen sin FRA-lag. Visserligen sker det med vissa tillägg och förändringar, men ändå kvarstår en grundläggande kritik. Kritiken handlar delvis om beredningsunderlaget. Sveriges Advokatsamfund skriver den 26 februari 2009 i sitt yttrande över promemorian Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning: Beredningsunderlaget har emellertid alltsedan den ursprungliga departementspromemorian En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (Ds 2005:30) remitterades varit och alltjämt är bristfälligt. Advokatsamfundet vill särskilt peka på den brist på sammanhållen analys och avsaknad av alternativa lösningar som den remitterade promemorian uppvisar, oaktat dess vällovliga försök att åstadkomma ett förstärkt integritetsskydd.

I sammanfattningen skrivs följande:

Advokatsamfundet avstyrker att flertalet av förslagen i promemorian läggs till grund för lagstiftning. Promemorian saknar erforderliga analyser och överväganden. Förslagen tillgodoser inte heller vad som får anses vara rimliga och grundläggande krav på rättssäkerhet och skydd för den personliga integriteten. Det kan också ifrågasättas om signalspaningen genom promemorians förslag över huvud taget kan bli effektiv för sina uppgivna ändamål, något som i sig inger starka betänkligheter.

Andra remissinstanser som framfört kritik mot nuvarande lag och de ändringsförslag som finns i lagrådsremissen är Justitiekanslern, flera domstolar, Svenska Journalistförbundet, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och Säpo.

Min fråga till försvarsministern är följande:

Avser försvarsministern att vidta några åtgärder med anledning av den kritik som framkommit mot FRA-lagens påverkan på rättssäkerheten och den personliga integriteten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-14 Anmäld: 2009-05-14 Besvarad: 2009-05-26 Sista svarsdatum: 2009-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)