Beredningen av barnrättighetsutredningen

Interpellation 2016/17:141 av Christina Örnebjär (L)

av Christina Örnebjär (L)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

I mars i år presenterade Barnrättighetsutredningen, SOU 2016:19, sitt betänkande. Där lämnas förslag om hur FN:s konvention om barnets rättigheter kan inkorporeras i svensk lag.

Utredningen innehåller också en rad förslag som, oberoende av frågan om inkorporering, skulle stärka barns ställning och rättigheter. Det handlar bland annat om ett kunskapslyft för att höja kompetensen om barnkonventionen, om att myndigheter ska göra sin verksamhet känd, tillgänglig och anpassad för barn samt tydligare kopplingar till barnkonventionen i förvaltningsprocesslagen, utlänningslagen samt LSS.

Sverige är folkrättsligt förbundet sedan 1990 att följa barnkonventionen. En inkorporering är inget trollspö som kommer att förbättra situationen för utsatta barn över en natt. Men Liberalerna menar i likhet med många barnrättsorganisationer att en inkorporering av barnkonventionen, i kombination med fortsatt transformering, på lång sikt skulle innebära ett starkare skydd för barnets rättigheter än enbart transformering. Det är viktigt att gå vidare med det arbetet.

Därtill behöver kunskaperna om barnkonventionen bland svenska myndigheter förstärkas. Det visar inte minst en del av remissvaren på Barnrättighetsutredningen.

Därför vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

1. När planerar statsrådet att lägga fram förslag utifrån Barnrättighetsutredningens förslag?

2. Vilka av Barnrättighetsutredningens förslag avser statsrådet att arbeta vidare med?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-11-22 Överlämnad: 2016-11-22 Anmäld: 2016-11-23 Sista svarsdatum: 2016-12-07 Svarsdatum: 2016-12-16
Debatt (7 anföranden)