Beredning av skatteintäktsförslag

Interpellation 2013/14:473 av Leif Jakobsson (S)

av Leif Jakobsson (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Jag har i en tidigare interpellation tagit upp finansministerns optimistiska beräkningar av räntesnurreintäkterna. Nu har finansministern lagt fram ett förslag på skatteintäkter av höjda punktskatter och vägavgifter.

Beräkningen av alkoholskattehöjningen har ifrågasatts av forskare knutna till Handelns Utredningsinstitut (Hui), och skatteutskottet har genomfört en hearing kring detta. Skattebortfallet genom smuggling skulle vara den främsta orsaken till lägre skatteintäkter.

Nu har också finansministerns skattepromemoria ifrågasatts på bredare front. Enligt Regelrådets ordförande Karin Lindell avstyrker rådet budgetförslaget, bland annat eftersom det inte finns någon kvantifiering av förändringar i tidsåtgång och administrativa kostnader.

Regelrådet är ett oberoende organ som tillsattes av regeringen 2008. Uppgiften är att ge Sveriges företagare en enklare vardag, bland annat genom att granska alla förslag som kan få ekonomiska effekter för näringslivet. Regelrådet anser att bristerna är så stora att förslagen över huvud taget inte bör genomföras. I sitt remissvar till regeringen konstaterar Karin Lindell att det inte ens framgår hur många företag, och vilka, som berörs av de föreslagna skattehöjningarna.

Hon säger också, enligt Sveriges Radios artikel: Om jag ska vara lite krass, kan jag säga att jag inte är förvånad, för Finansdepartementet brukar inte vara så bra på det här.

Med anledning av detta vill jag fråga finansministern:

  1. Vilken är finansministerns kommentar om Regelrådets rätt allvarliga kritik av både de aktuella skatteinkomstberäkningarna och Finansdepartementets beräkningar i allmänhet?
  1. Genom vilka åtgärder avser finansministern att kvalitetsstärka och utveckla Finansdepartementets beräkningar av skatteinkomster?
Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-05-12 Överlämnad: 2014-05-13 Besvarad: 2014-06-02 Sista svarsdatum: 2014-06-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)