bensinskatten

Interpellation 2004/05:152 av Backman, Hans (fp)

av Backman, Hans (fp)

den 17 november

Interpellation 2004/05:152

av Hans Backman (fp) till finansminister Pär Nuder om bensinskatten

Under 1990-talet ökade bensinpriset kraftigt, men bilkörningen minskade bara marginellt. Mellan 1990 och 2002 minskade privatbilismen bara med 4 %. Trots kraftigt höjda bensinpriser. Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) tror därför inte att en höjning med 18 öre på bensinskatten ger någon positiv effekt på miljön.

Eftersom fordonstrafiken svarar för bortåt en tredjedel av de samlade emissionerna, främst av koldioxid som ger tyngsta bidraget till växthuseffekten hamnar den i skottgluggen. Bilen och koldioxidutsläppen går hand i hand, alltså får man försöka minska dessa och ofta blir det liktydigt med att vi ska använda bilen mindre. Vi ska använda den enbart när vi måste. Men det gör vi ju redan hävdar många unisont och det stämmer bra med verkligheten. Man kör när man måste. Därför förvånar det inte att många, inte minst barnfamiljer, upplever nya pålagor som plågsamma för hushållets ekonomi. Man anser sig inte kunna värja sig, man kan inte köra mindre utan tvingas betala de ökade kostnaderna. Därför blir det heller inte de vinster med miljöskatterna som myndigheterna har räknat ut ska uppkomma.

Förslagen till höjningar av bensinskatten slår också orimligt hårt mot bosatta i bland annat Gävleborg som är beroende av att använda bilen dagligen. Det är inte ovanligt att människor i Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker och Hofors pendlar 10@15 mil om dagen till och från jobbet. Den kollektiva trafiken är begränsad och räcker inte till. Det är oftast både mer praktiskt och tidsbesparande att ta bilen till jobbet. Och när det gäller att skjutsa barn och storhandla är det bilen som gäller. Många familjer är beroende av att ha två bilar för att få det praktiska livet att gå runt.

Många barnfamiljer är dessutom på grund av den bristfälligt utbyggda kollektivtrafiken på många orter i landet tvungna att använda bilen vid transporter till och från barntillsyn. Ett sätt att stötta dessa barnfamiljer vore att låta transporter till och från barntillsyn inräknas i sträckan reseavdrag.

Även om den senaste tidens prishöjningar inte beror på ökade statliga pålagor, innebär själva konstruktionen av bensinskatten att varje prishöjning blir dubbel. För att förhindra detta skulle systemet för bensinbeskattning kunna ändras så att höjningar av världsmarknadspriset inte automatiskt slår igenom i form av högre bensinskatt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till ministern:

Avser ministern att vidta några åtgärder mot höjningen av bensinskatten om det visar sig att den inte har någon positiv effekt på miljön?

Avser ministern att vidta några åtgärder för att ändra systemet för bensinbeskattning så att höjningar av världsmarknadspriset inte automatiskt slår igenom i form av högre bensinskatt?

Avser ministern att vidta några åtgärder för att transporter till och från barntillsyn ska kunna räknas med i sträckan reseavdrag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2004-11-17 Anmäld: 2004-11-17 Besvarad: 2004-11-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.