Bemanningsföretag

Interpellation 2017/18:319 av Ali Esbati (V)

av Ali Esbati (V)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Sverige har i dag en av de mest arbetsgivarvänliga regleringarna inom OECD när det gäller möjligheten att anlita bemanningsföretag för inhyrning av arbetskraft. För den flexibiliteten betalar arbetstagarna med stress och otrygghet, samtidigt som arbetsgivarnas makt stärks.

Inhyrning av arbetskraft försämrar möjligheterna att bedriva en effektiv facklig verksamhet och skydda arbetstagarnas anställnings- och arbetsvillkor. Anställda i bemanningsföretag har svårare att få det inflytande i arbetslivet som de har rätt till och har i regel mindre möjlighet att ta del av kompetensutvecklande åtgärder. Enligt Arbetsmiljöverket, som inspekterat 650 arbetsställen där bemanningspersonal är anställd eller inhyrd, finns stora brister i bemanningsanställdas arbetsmiljö. Därtill finns åtskilliga exempel på när arbetsgivare sagt upp, eller hotat med att säga upp, fast anställd personal för att ersätta dem med inhyrd arbetskraft.

Vänsterpartiet har länge krävt en skärpt reglering vid in- och uthyrning av arbetstagare. En tydlig och effektiv reglering behövs för att skapa rimlig anställningstrygghet för anställda i företag som anlitar eller avser att anlita inhyrda från bemanningsföretag och för att anställda i uthyrningsföretag ska omfattas av rimliga villkor.

Inför valet 2014 föreslog Socialdemokraterna och LO tillsammans tio nya ordningsregler i syfte att skapa ordning och reda på svensk arbetsmarknad. En av ordningsreglerna gällde bemanningsföretag. Enligt förslaget ska lagen om uthyrning av arbetstagare ändras så att det blir förbjudet att hyra ut och hyra in arbetskraft för ett stadigvarande arbetskraftsbehov. Vidare ska lagen om anställningsskydd inte kunna åsidosättas genom att företag säger upp personal för att sedan hyra in personal från bemanningsföretag för samma uppgifter.

Nu närmar sig mandatperioden sitt slut, och hittills har regeringen inte lagt fram några lagförslag för att stärka regleringen vid in- och uthyrning av arbetstagare.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:


 

Vilka initiativ avser ministern att ta för att stärka regleringen vid in- och uthyrning av arbetstagare i linje med de förslag som Socialdemokraterna och LO presenterade inför valet 2014?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-15 Överlämnad: 2018-01-15 Anmäld: 2018-01-16 Svarsdatum: 2018-01-26 Sista svarsdatum: 2018-01-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)