Bemannade skolbibliotek

Interpellation 2021/22:547 av Annika Hirvonen (MP)

av Annika Hirvonen (MP)

till Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

 

Att kunna läsa är en grundpelare för deltagandet i samhällsdebatten. Att kunna läsa är också en förutsättning för fortsatt lärande i skolan. Läsningens betydelse för vår demokrati och vår framtid kan inte överskattas. 

Det har nu gått ett år sedan utredningsbetänkandet Skolbibliotek för bildning och lärande överlämnades till den dåvarande utbildningsministern. Förslagen är remitterade, och pengar finns med i budgeten för att sätta igång arbetet. Någon proposition har emellertid inte lagts fram. Miljöpartiet anser att barns och ungas likvärdiga tillgång till bemannade skolbibliotek måste prioriteras både nu och i kommande budgetar och att lagförslaget om bemannade skolbibliotek måste läggas fram till riksdagen.

Unga läser mindre och unga läser sämre jämfört med för 50 år sedan. De som läser för dåligt för att fullt ut förstå en vanlig dagstidning blir fler. Under Miljöpartiets tid på Utbildningsdepartementet genomförde vi en läsa–skriva–räkna-garanti för att säkerställa att inget barn går igenom lågstadiet utan att skolan upptäckt svårigheter med läsningen och vidtagit åtgärder. Samtidigt vet vi att det krävs läsning utöver tiden i skolan för att träna upp läskondition nog för att kunna läsa för att lära. Därför är skolbiblioteken och dess bibliotekarier så viktiga. 

Utöver läsningen har skolbiblioteken en annan central uppgift för att rusta eleverna att bli aktiva deltagare i demokratin – nämligen medie- och informationskunskapen. Kort och gott att lära eleverna vilken information som man kan lita på och inte. Skillnaden mellan vetenskap och konspirationsteorier, mellan åsikter och fakta. Att denna förmåga är helt central för demokratins framtid är något som blir allt tydligare i vår tid av alternativa fakta och utländska trollfabriker.

Att säkerställa en likvärdig tillgång till bemannade skolbibliotek borde vara en av skolminister Lina Axelsson Kihlbloms högsta skolpolitiska prioriteringar. Hon har burit utredningen i sin handväska länge nog. Det är dags att lyfta den därifrån och lämna lagförslagen till riksdagen nu. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lina Axelsson Kihlblom:

 

  1. När avser statsrådet att komma till riksdagen med förslag om att alla skolor ska ha tillgång till bemannade skolbibliotek?
  2. Varför har regeringen inte prioriterat att lägga fram dessa lagförslag än trots att de finns med i budgeten för 2022 som reform?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-06-14 Överlämnad: 2022-06-15 Anmäld: 2022-06-16 Svarsdatum: 2022-06-27 Sista svarsdatum: 2022-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)