Behovet av utbildning för anställda inom rättsväsendet

Interpellation 2013/14:278 av Jansson, Eva-Lena (S)

av Jansson, Eva-Lena (S)

den 7 februari

Interpellation

2013/14:278 Behovet av utbildning för anställda inom rättsväsendet

av Eva-Lena Jansson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Varje år anmäls omkring 6 000 våldtäkter, men få leder till åtal och bara några hundra leder till fällande domar. Ändå är mörkertalet stort eftersom sexualbrotten är en av de brottstyper som polisanmäls i minst utsträckning.

Under 2013 har det skett flera friande domar i uppmärksammade våldtäktsfall. När man läser en del domar framskymtar en märklig och ålderdomlig syn på kvinnors och mäns sexualitet.

Det borde vara självklart att de som dömer i sexualbrott ska ha kompetens på området. Det är viktigt att domstolar inte präglas av föråldrade värderingar och snedvridna attityder till kvinnors och mäns sexualitet. Lika viktigt är det att finns kunskap om bemötande av offer för sexualbrott.

Jag har följande frågor till justitieministern:

Avser justitieministern att vidta några åtgärder för att säkerställa att de som dömer i våldtäktsmål och sexualbrottsmål har särskild kompetens på området?

Avser justitieministern att vidta några åtgärder för att utbildning om våldtäkt och sexualbrott blir obligatoriskt för anställda inom rättsväsendet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-02-07 Anmäld: 2014-02-17 Besvarad: 2014-02-25 Sista svarsdatum: 2014-02-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)