Behovet av likvärdig digital utbildning i skolan

Interpellation 2013/14:384 av Liljevall, Désirée (S)

av Liljevall, Désirée (S)

den 24 mars

Interpellation

2013/14:384 Behovet av likvärdig digital utbildning i skolan

av Désirée Liljevall (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Den digitala ojämlikheten ökar inom skolan. En avgörande faktor är lärarnas it-kompetens. En doktorsavhandling från Högskolan i Jönköping visar att en av orsakerna till en ökande digital klyfta är att kunskaperna om internet hos lärarna skiftar. En del lärare har ett stort intresse vilket medför att deras elever också får en högre digital kompetens än de elever som undervisas av lärare som inte är lika intresserade eller kunniga. Hittills har användandet av it i undervisningen till stor del varit frivilligt vilket har fått till följd att det råder en stor obalans när det gäller den digitala kompetensen.

Lärarnas bedömning av sin egen it-kompetens skiljer sig något åt mellan de olika verksamhetsformerna. Omkring två tredjedelar av lärarna på gymnasieskolan och vuxenutbildningen bedömer att de är ganska eller mycket bra på it, medan andelen är något lägre för personal på grundskola och förskola. Många lärare uppger samtidigt behov av kompetensutveckling inom it-relaterade områden där den största andelen har behov av att lära sig mer om arbete med bild, ljud och video med hjälp av it.

Jag har följande frågor:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att öka lärarnas it-kompetens?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att eleverna ska få tillgång till en likvärdig digital utbildning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-24 Anmäld: 2014-03-25 Besvarad: 2014-04-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)