Begravningsplatser

Interpellation 2013/14:162 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 22 november

Interpellation

2013/14:162 Begravningsplatser

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Sedan lång tid tillbaka är det samhällets ansvar att tillhandahålla begravningsplatser oavsett samfunds- och trostillhörighet. I de flesta fall i landet är Svenska kyrkan huvudman.

I Tranås och Stockholm är det kommunen som har ansvaret. Ett annat undantag är den judiska gruppen som varit sin egen huvudman för begravningsväsendet sedan mitten av 1700-talet. De har ansvarat för begravningsplatserna och begravningar enligt de religiösa föreskrifterna och traditionerna, och även stått för kostnaderna i samband med detta.

Det är en liten grupp som får dra ett stort kostnadslass. Den judiska gruppen har förutom sitt skydd för sin religion även en minoritetsstatus i Sverige.

Nu står den judiska församlingen i ett behov av att bygga ut sin begravningsplats eller på annat sätt utöka sina begravningsplatser, vilket kommer att medföra stora kostnader. Frågan har även förorsakat en diskussion om det i fortsättning går att få garantier för att de judiska begravningstraditionerna ska kunna upprätthållas, då främst evig gravrätt.

Så min fråga till statsrådet blir:

Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att den judiska minoriteten ska kunna begravas i enlighet med de judiska traditionerna men på samma ekonomiska villkor som gäller för alla andra medborgare i landet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-11-22 Anmäld: 2013-11-22 Svar fördröjt anmält: 2013-11-26 Besvarad: 2013-12-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)