Begränsning av kredittider

Interpellation 2013/14:121 av Ekström, Hans (S)

av Ekström, Hans (S)

den 14 november

Interpellation

2013/14:121 Begränsning av kredittider

av Hans Ekström (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Undertecknad skrev förra året en motion tillsammans med Peter Persson och Börje Vestlund som rörde begränsning av kredittider för företag. Motionen heter 2012/13:C394 Nationell lagstiftning för begränsningar av kredittider. Riksdagen beslutade visserligen att avslå motionen men också om ett tillkännagivande i motionens riktning. Regeringen ska skyndsamt återkomma med ett förslag om lagstiftning på området.

Ännu har ingen proposition från regeringen kommit på riksdagens bord.

När avser ministern att återkomma med ett förslag i frågan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-11-14 Anmäld: 2013-11-14 Besvarad: 2013-11-22 Sista svarsdatum: 2013-11-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.