Begränsad fastighetsavgift för vissa grupper

Interpellation 2007/08:757 av Engström, Marie (v)

av Engström, Marie (v)

den 13 maj

Interpellation

2007/08:757 Begränsad fastighetsavgift för vissa grupper

av Marie Engström (v)

till finansminister Anders Borg (m)

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en begränsad fastighetsavgift för vissa grupper. I ett tidigare pressmeddelande skriver man att nu blir systemet rimligare jämfört med tidigare.

Fastighetsavgiften för permanentbostäder begränsas genom skattereduktion till 4 procent av den avgiftsskyldiges inkomst. De som föreslås få del av begränsningsregeln är pensionärer eller personer som har aktivitets- eller sjukersättning. Andra grupper som av olika skäl har låga inkomster utelämnas helt. Det är värt att påpeka att tidigare kunde alla grupper omfattas av en begränsningsregel. Förslaget innebär dessutom ökat administrativt krångel, vilket flera remissinstanser påpekat.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansministern:

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att skapa en begränsningsregel som upplevs som rättvis mellan olika boendegrupper och som inte leder till ökat administrativt krångel?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-05-13 Anmäld: 2008-05-13 Svar fördröjt anmält: 2008-05-28 Besvarad: 2008-06-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.