Bedömningen av tillståndet i svensk ekonomi

Interpellation 2012/13:398 av Olovsson, Fredrik (S)

av Olovsson, Fredrik (S)

den 29 april

Interpellation

2012/13:398 Bedömningen av tillståndet i svensk ekonomi

av Fredrik Olovsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

För att bedöma konjunkturläget gör regeringen skattningar av skillnaden mellan nuvarande bnp och det som kallas potentiell bnp, den långsiktigt hållbara nivån på bnp i dag. När detta så kallade bnp-gap är negativt, alltså verklig bnp ligger under den potentiella, finns det outnyttjade resurser i ekonomin och vi befinner oss i lågkonjunktur. Är gapet positivt är vi i högkonjunktur, resursutnyttjandet är ansträngt och inflationstrycket högt.

Regeringens bedömning av potentiell bnp skiljer sig kraftigt från regeringens egna expertmyndigheters bedömningar. Regeringen skattar bnp-gapet till -3,5 procent för 2013. Konjunkturinstitutet, KI, gör bedömningen -2,7 procent medan Ekonomistyrningsverket, ESV, tror att det är så lågt som -1,5 procent. För 2014 bedömer regeringen att bnp-gapet fortfarande är -3,3 procent medan KI bedömer det till -2,1 procent och ESV till -1,2 procent.

Det innebär alltså att regeringen bedömer att det finns betydligt mer outnyttjade resurser i ekonomin än vad andra bedömare gör.

Med anledning av den stora diskrepansen mellan expertmyndigheternas och finansministerns prognos av bnp-gapet vill jag fråga finansministern hur hans avvikande bedömning påverkar bedömningen av reformutrymmet.

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-04-29 Anmäld: 2013-04-29 Svar fördröjt anmält: 2013-05-15 Återtagen: 2013-06-03