Bättre möjligheter att rekrytera både kvinnor och män till officersyrket

Interpellation 2019/20:118 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sverige har ett stort behov av att kunna rekrytera fler officerare till Försvarsmakten i ljuset av de förslag som finns när det gäller att öka krigsorganisationen och stärka vår försvarsförmåga. Utbildande officerare är i dag en bristvara inom Försvarsmakten och ska vi kunna utbilda allt större kullar av totalförsvarspliktiga så måste luckorna i officerskåren fyllas.

Den återaktiverade värnplikten är en viktig åtgärd som leder till en bredare rekryteringsbas för officersyrket. Vi moderater har också pekat på vikten av att arbeta med incitament som till exempel premier eller utbildning för att öka attraktiviteten i anställningen och på så sätt locka fler att ta anställning som officer.

En viktig fråga för att kunna rekrytera fler officerare är att arbeta mer med jämställdhet. Antalet kvinnliga officerare ligger i dag under 10 procent när det gäller såväl kontinuerligt som tidvis anställda officerare, enligt Försvarsmaktens årsredovisning för 2018. Här finns en stor förbättringspotential. I dag missar försvaret en stor del av den kompetens som finns hos hälften av befolkningen.

Mer specifikt finns det en problematik när det gäller vad som händer vid höjd beredskap för familjer med barn där båda föräldrarna är anställda vid Försvarsmakten. Kommer det då att finnas en fungerande barnomsorg som gör att båda föräldrarna kan tas i anspråk vid sin respektive krigsplacering i händelse av höjd beredskap?

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

  1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att öka möjligheterna för både kvinnor och män att kunna vara officerare i Sverige?
  2. Kommer ministern att lägga fram några förslag för att utöka möjligheterna för officerare att kunna kombinera krigsplacering med familjeliv?
Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2019-11-08 Överlämnad: 2019-11-11 Anmäld: 2019-11-12 Svarsdatum: 2019-11-22 Sista svarsdatum: 2019-11-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)