basindustrins energivillkor i Västmanlands län

Interpellation 2004/05:654 av Lindström, Torsten (kd)

av Lindström, Torsten (kd)

den 23 maj

Interpellation 2004/05:654

av Torsten Lindström (kd) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om basindustrins energivillkor i Västmanlands län

Den 7 maj 2005 skrev 61 socialdemokratiska kommunal- och oppositionsråd på DN Debatt under rubriken "Vi måste sluta vilseleda om kärnkraftens avveckling". Artikeln belyste betydelsen av en trygg och säker eltillförsel. Kommunalråden bakom artikeln kommer alla från orter med elintensiv industri. För dessa orter är energipolitiken en ödesfråga.

Näringslivets utveckling är av stor betydelse för hela Sverige @ inte minst i glesbygd och små orter där industrin står för en stor andel av jobben. Ska det även fortsättningsvis finnas framtidstro i dessa regioner, en framtidstro som leder till nyinvesteringar och utveckling så krävs energitillförsel till konkurrenskraftiga priser.

I Västmanlands län är basindustrin av stor betydelse för den regionala utvecklingen. Företag så som Kanthal, Fagersta Stainless och Avesta Sandvik Tubes bidrar med arbetstillfällen och till skatteinkomster som gör att välfärden kan försvaras och byggas ut. Utan dessa företag kommer skatteintäkterna att minska, vilket slår hårt på trygghet och välfärd.

Den svenska basindustrin lever i en hård internationell konkurrens. För att klara denna har antalet direkt anställda i basindustrin minskat under de senaste 20 åren. Samtidigt har produktiviteten ökat. Trots dessa förändringar är konkurrensen hård och ska svensk industri stå sig i en internationell jämförelse krävs också fortsättningsvis relativt hyggliga elpriser.

Höjningar av elpriset kan leda till att produktionen i Sverige måste stängas ned. Ett exempel är aluminiumtillverkaren Kubal i Sundsvall som på grund av beräknade ökade elkostnader tvingats ta beslut om investeringsstopp som förberedelse för en total stängning senast år 2007. Säkerligen pågår motsvarande räkneövningar på många av våra elintensiva företag.

De socialdemokratiska kommunalråden framhöll på DN Debatt att den svenska basindustrin internationellt sett är mycket energieffektiv och att det därmed är viktigt för den globala miljön att ge basindustrin goda förutsättningar att fortsätta investera i Sverige. Det är således viktigt att basindustrin har en långsiktigt stabil och internationellt konkurrenskraftig elförsörjning.

De socialdemokratiska kommunalråden frågar sig hur detta avspeglar sig i den energipolitik som regeringen driver och som går ut på att avveckla kärnkraften. Det är tydligt att regeringens politik leder till stor oro i många av Sveriges kommuner @ även socialdemokratiskt styrda.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till samhällsbyggnadsministern:

Vad avser ministern att göra för att stilla den oro som kommunalråden gett uttryck för i artikeln?

På vad sätt tar ministern hänsyn till att såväl basindustrin, fackliga organisationer och som nu 61 socialdemokratiska kommunalråd påtalar de stora ekonomiska och sysselsättningsmässiga farorna med att stänga fungerande elproduktion utan att fullgod ersättning finns att tillgå?

Vad avser ministern att göra för att i energipolitiken ta hänsyn till kopplingen mellan minskad eltillförsel och högre elpriser?

På vad sätt agerar ministern för att tillförsäkra företag såsom Kanthal, Fagersta Stainless och Avesta Sandvik Tubes med flera energiintensiva företag en trygg eltillförsel till rimliga priser?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-05-23 Anmäld: 2005-05-24 Besvarad: 2005-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.