Barsebäck och miljön i Skåne

Interpellation 2001/02:355 av Strömbom, Inger (kd)

av Strömbom, Inger (kd)

den 5 april

Interpellation 2001/02:355

av Inger Strömbom (kd) till näringsminister Björn Rosengren om Barsebäck och miljön i Skåne

Länsstyrelsen i Skåne har presenterat en rapport som visar att stängningen av Barsebäcks kärnkraftverk kan ge sämre miljö i Skåne, med ökat nedfall av försurande ämnen.

SMHI har genomfört datorsimulerade spridningsmodeller som visar att om kraften från Barsebäck ersätts av ström från tre koleldade kraftverk på Själland ökar utsläppen av kväveoxider med 14 000 ton per år och svaveldioxiderna med 18 000 ton per år. En stor del av detta hamnar i Skåne, där det redan i dag krävs en halvering av det nuvarande nedfallet för att få balans i naturen.

Kristdemokraterna har inför varje energibeslut krävt en miljökonsekvensbeskrivning och en ekonomisk konsekvensbeskrivning. SMHI:s beräkningar bör tas på allvar och utgöra en del av det underlag som ska ingå i den miljökonsekvensbeskrivning som bör presenteras för riksdagen innan beslut om stängning av Barsebäcks reaktor.

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande fråga till näringsminister Björn Rosengren:

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att en samlad beskrivning av miljökonsekvenserna ska redovisas innan man prövar villkoren för stängning av Barsebäck 2?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2002-04-05 Anmäld: 2002-04-09 Besvarad: 2002-04-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.