Barnskydd vid brottsmisstanke

Interpellation 2019/20:263 av Mikael Eskilandersson (SD)

av Mikael Eskilandersson (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Att barns väl och ve går före allt annat samt att vårdnaden om barn ska säkerställa bästa tänkbara omsorg om samt trygghet och säkerhet för barn måste vara en självklarhet. Det anser dock inte regeringen.

Nyligen rapporterades att en kommun placerade barn i ett familjehem där mannen utreddes för sexbrott och senare dömdes för våldtäkt mot barn. Men kommunen kunde vid placeringen av barnen inte få reda på sexbrottsmisstankarna mot mannen eftersom han inte hade åtalats då. Det krävs nämligen åtal för att socialtjänsten ska få reda på att en person är misstänkt för brott från polisens misstankeregister. Det fanns inte i detta fall och därmed kunde kommunen inte få reda på misstankarna. Kommunen har vänt sig till regeringen och vill att socialtjänsten ska få ut mer information och i ett tidigare skede i vissa fall, vilket regeringen bedömer inte är aktuellt utan anser att integritetsskyddet ska gå före barnskyddet.

Ett sådant scenario omöjliggör god vårdnad om barn och gör ett antal frågor aktuella. Det finns många scenarier där vårdnadshavares roll, ansvar och uppgifter sätts ur spel till följd av integritetsskyddet.

Enligt 6 kap. föräldrabalken (1949:381) har vårdnadshavare ett krav på sig att se till att barn får en god omsorg  Enligt den stadgade barnkonventionen gäller enligt artikel 3 att vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa, enligt artikel 4 att varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter, enligt artikel 5 att barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets uppfostran och utveckling och också ska stötta barnet i att få sina rättigheter uppfyllda och enligt artikel 19 att barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

Barn har ett stort behov av trygghet. Då måste det skapas ett system som gör att tryggheten kan skapas. Det behöver gå före den personliga integriteten för den vuxne.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vad avser regeringen att göra för att förändra reglerna för informationsflödet så att samhället lever upp till barnkonventionen vid placering av barn i familjehem?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-16 Överlämnad: 2020-01-17 Anmäld: 2020-01-21 Svarsdatum: 2020-01-30 Sista svarsdatum: 2020-01-31
Debatt (7 anföranden)