Barns ohälsa

Interpellation 2011/12:80 av Johansson, Ylva (S)

av Johansson, Ylva (S)

den 1 november

Interpellation

2011/12:80 Barns ohälsa

av Ylva Johansson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Trots att vi i Sverige har en förhållandevis hög medellivslängd och god hälsa finns det tydliga och systematiska skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället:

·       Lågutbildade personer med låg inkomst har kortare medellivslängd och en sämre upplevd hälsa än den övriga befolkningen.

·       Kvinnor mår generellt sämre än män, medan män har en kortare medellivslängd än kvinnor.

·       Personer med utländsk bakgrund, homosexuella, bisexuella och transpersoner eller personer med funktionsnedsättning upplever att de har en sämre hälsa än den övriga befolkningen.

Att klass, kön och etnicitet är så utslagsgivande för hälsa och livslängd visar vilka allvarliga konsekvenser klyftorna i samhället skapar. Särskilt alarmerande är de systematiska skillnaderna i hälsa bland barn. Även om den tidigare ökningen av barnfetma nu tycks ha avstannat så måste ohälsa bland barn och unga betraktas som ett mycket allvarligt samhällsproblem.

Jag vill fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att åtgärda de systematiska skillnaderna när det gäller barns hälsa och ohälsa?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2011-11-01 Anmäld: 2011-11-07 Besvarad: 2011-11-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)