Barns läsande

Interpellation 2007/08:840 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 21 augusti

Interpellation

2007/08:840 Barns läsande

av Monica Green (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Undersökningar, utförda av Skolverket, visar att andelen elever som läser mycket ofta på sin fritid för att det är roligt har sjunkit kraftigt sedan 2001.

Sedan flera år sjunker ungas läsande i Sverige och allt färre barn lånar allt färre böcker på biblioteken. År 1991 lånade ungefär sex av tio svenska barn böcker minst en gång i veckan och det är betydligt färre i dag.

För att vända utvecklingen behövs särskilda insatser. Svensk Biblioteksförening säger att de är oroade över utvecklingen och de jobbar aktivt med att vända den negativa trenden. De efterlyser en nationell strategi för att öka barns intresse för böcker och för läsandet. En nationell politik som visar vilken roll bland annat biblioteken ska spela framöver när det gäller barns och ungas läsande och utvecklande av lärandet saknas i dag helt och hållet.

Det behövs ett barnperspektiv på utlåningen av böcker och i FN:s barnkonvention framgår det av artikel 17 att barn ska ha rätt att ta emot information och material som syftar till att främja deras sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa. Staterna som skrivit på barnkonventionen ska verka för att sprida information som skapar förståelse mellan människor. Staterna ska också uppmuntra produktion och spridning av barnböcker, även på minoriteters språk. De ska också skydda barnen från skadlig information.

Biblioteken borde ha en viktig roll i att överbrygga kulturella hinder och att kunna hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter samt bistå med barnböcker på andra språk än svenska.

Även Internet kan ses som ett utmärkt komplement till att öka intresset för litteratur och kultur för barn.

Jag vill, med hänvisning till vad som anförts, ställa följande frågor:

Vad avser kulturministern att göra för att öka intresset för barnlitteraturen?

Tänker kulturministern utarbeta en nationell politik för att öka utlåningen av barnböcker på våra bibliotek?

På vilket sätt avser kulturministern att se till att Sverige ska agera för att uppfylla FN:s barnkonvention när det gäller att främja barns läsande?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-08-21 Anmäld: 2008-08-28 Svar fördröjt anmält: 2008-09-04 Besvarad: 2008-09-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)