Barnfattigdom

Interpellation 2008/09:564 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 30 juli

Interpellation

2008/09:564 Barnfattigdom

av Monica Green (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Nästan 12 procent av Sveriges barn lever i dag i ekonomisk utsatthet och klyftorna fortsätter att öka.

Barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll löper ökad risk för dålig hälsa med problem som till exempel fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. Barn i familjer med dålig ekonomi lever också kortare. Dessutom löper barn i områden med låg inkomstnivå tre gånger så stor risk att utsättas för våld.

Fattiga barn är också en grupp som mer ofta än andra barn utsätts för mobbning. Det är mer än dubbelt så stor risk att bli mobbad om man kommer från en familj med sämre ekonomiska förhållanden än genomsnittet. Barn från ekonomiskt utsatta hushåll får dessutom sämre skolresultat.

Rätten till att inte bli diskriminerad är en av de grundläggande principerna i barnkonventionen, men i Sverige utsätts barn som lever i fattiga familjer just för den typen av diskriminering. I de flesta samhällsfrågor tenderar barn och unga att glömmas bort; så är det även i den pågående finansiella krisen, trots att det är just barn och unga som påverkas mest av en försämrad samhällsekonomi.

I början av juni gav FN:s kommitté för barnets rättigheter den svenska regeringen ovanligt hård kritik. Kommittén uppmanade regeringen att anta en handlingsplan för att bekämpa barnfattigdomen, särskilt i tider av ekonomisk kris. Därför framförde kommittén rekommendationen att rikta särskilda insatser till de grupper av barn som lever i socioekonomiskt sårbara hushåll.

Vad avser socialministern att göra med anledning av FN:s kommitté för barns rättigheters kritik mot den svenska regeringen?

Avser socialministern att utreda konsekvenserna av försämringarna av trygghetssystemet för barn?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-07-30 Besvarad: 2009-08-13 Anmäld: 2009-08-13
Debatt (7 anföranden)